ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ

การประกันภัยรถยนต์

ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ

เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันจะต้องทำ โดย พ.ร.บ. มีชื่อเต็มว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ซึ่งรัฐบาลได้ออกกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่ประสบอุบัติภัยอันเกิดจากยวดยานพาหนะในท้องถนน โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ดังนั้นรถทุกคันจึงจำเป็นต้องทำประกัน พ.ร.บ. ซึ่งรวมถึง รถจักรยานยนต์และรถรับจ้างต่างๆ ด้วย

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)ไม่เกิน 30,000 บาท / คน
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร35,000 บาท / คน
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องตัน ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)ไม่เกิน 80,000 บาท / คน
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวรสิ้นเชิง500,000 บาท / คน
2.3 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป200,000 บาท / คน
- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน250,000 บาท / คน
- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน500,000 บาท / คน
2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
หมายเหตุ
- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

มีผลบังคับใช้ 01/04/2563 เป็นต้นไป
การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ความคุ้มครองและจำนวนเงินความรับผิด (ประเภท 1)
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.1,000,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน2,500,000 บาท / ครั้ง
2.1 ความเสียหายส่วนแรก- บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกัน บาท / ครั้ง
1.1 ความเสียหายส่วนแรก- บาท / ครั้ง
2) รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ตามทุนประกัน บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
ก) ผู้ขับขี่ 1 คน 200,000 บาท / คน
ข) ผู้โดยสาร 6 คน 200,000 บาท / คน
1.2 ทุพพลภาพชั่วคราวก) ผู้ขับขี่ 1 คน - บาท / สัปดาห์
ข) ผู้โดยสาร คน - บาท/คน/สัปดาห์
2) ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่400,000 บาท/ครั้ง
จำนวนที่นั่ง : เก๋ง 7 ที่นั่ง , กระบะ 5 ที่นั่ง
2+ Minimal (ซ่อมอู่)

เอเชีย  MINIMAL (ซ่อมอู่)

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์100,000 บาท
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้100,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
เริ่มต้นเพียง 6,900 บาท
รถกลุ่ม 3-5รถกลุ่ม 1- 2
รถเก๋ง6,9007,900
รถปิคอัพ6,9007,900
หมายเหตุ
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
(1) สำหรับรถเก๋ง (110) และรถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ยรถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น(6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น MERCEDES-BENZ, BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ
2+ MAX (ซ่อมห้าง) คุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)

เอเชีย   MAX

ประกันภัยที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่เกินทุนประกัน
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4 / รถตู้4
เริ่มต้นเพียง 10,200 บาท
ทุนประกัน (บาท)150,000200,000300,000
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)100,000200,000200,000
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง10,20010,80011,800
รถปิคอัพ10,20010,80011,800
รถตู้12,00012,60013,600
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง11,20011,80012,800
รถปิคอัพ11,20011,80012,800
รถตู้13,00013,60014,600
เงื่อนไขการรับประกันภัย
(1) สำหรับรถญี่ปุ่นและอื่น ๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็นต้น (2) สำหรับรถยุโรป (กลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น (3) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320), รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) (4) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท, ตู้โดยสารส่วนบุคคล = 1,182.35 บาท (5) ไม่จำกัดอายุรถยนต์กรณีซ่อมอู่ทั่วไป (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด) และไม่เกิน 5 ปี กรณีซ่อมห้าง / ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (6) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (7) เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
(1) รถยนต์รับจ้างหรือให้เช่า,รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ มูลนิธิ รถร่วม รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ (2) ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ (3) ติดเคฟลาร์ (Cafla), สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ
2+ MAX (ซ่อมอู่) คุ้มครอง 4 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)

เอเชีย   MAX

ประกันภัยที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่เกินทุนประกัน
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4 / รถตู้4
เริ่มต้นเพียง 8,100 บาท
ทุนประกัน (บาท)150,000200,000300,000
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ลูกเห็บและลมพายุ)100,000200,000200,000
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง8,1008,7009,700
รถปิคอัพ8,1008,7009,700
รถตู้9,90010,50011,500
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง9,1009,70010,700
รถปิคอัพ9,1009,70010,700
รถตู้10,90011,50012,500
เงื่อนไขการรับประกันภัย
(1) สำหรับรถญี่ปุ่นและอื่น ๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็นต้น (2) สำหรับรถยุโรป (กลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น (3) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320), รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) (4) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท, ตู้โดยสารส่วนบุคคล = 1,182.35 บาท (5) ไม่จำกัดอายุรถยนต์กรณีซ่อมอู่ทั่วไป (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด) และไม่เกิน 5 ปี กรณีซ่อมห้าง / ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (6) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (7) เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
(1) รถยนต์รับจ้างหรือให้เช่า,รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ มูลนิธิ รถร่วม รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ (2) ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ (3) ติดเคฟลาร์ (Cafla), สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ
2+ 35 UP

เอเชีย  35 UP

ประกันภัยที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่เกินทุนประกัน
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก2,000 บาท*
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
เริ่มต้นเพียง 5,900 บาท
ทุนประกัน (บาท)
100,000 / ครั้ง200,000 / ครั้ง
ราคา (บาท)
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง5,9006,900
รถปิคอัพ6,4997,499
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง6,900
รถปิคอัพ6,4997,499
หมายเหตุ
*ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทกรณีเป็นฝ่ายผิด และผู้ขับขี่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

(1) สำหรับรถเก๋ง (110) และรถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ยรถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น MERCEDES-BENZ, BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ (7) 2 พลัส 35 UP ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เกิดเหตุต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด
2+ MAX (ซ่อมอู่) คุ้มครอง 2 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว)

เอเชีย   MAX

ประกันภัยที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่เกินทุนประกัน
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4 / รถตู้4
เริ่มต้นเพียง 7,900 บาท
ทุนประกัน (บาท)150,000200,000300,000
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว)100,000200,000200,000
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง7,9008,5009,500
รถปิคอัพ7,9008,5009,500
รถตู้9,70010,30011,300
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง8,9009,50010,500
รถปิคอัพ8,9009,50010,500
รถตู้10,70011,30012,300
เงื่อนไขการรับประกันภัย
(1) สำหรับรถญี่ปุ่นและอื่น ๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็นต้น (2) สำหรับรถยุโรป (กลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น (3) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320), รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) (4) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท, ตู้โดยสารส่วนบุคคล = 1,182.35 บาท (5) ไม่จำกัดอายุรถยนต์กรณีซ่อมอู่ทั่วไป (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด) และไม่เกิน 5 ปี กรณีซ่อมห้าง / ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (6) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (7) เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
(1) รถยนต์รับจ้างหรือให้เช่า,รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ มูลนิธิ รถร่วม รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ (2) ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ (3) ติดเคฟลาร์ (Cafla), สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ
2+ MAX (ซ่อมห้าง) คุ้มครอง 2 ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว)

เอเชีย   MAX

ประกันภัยที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
 • คุ้มครองภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์ไม่เกินทุนประกัน
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกัน
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4 / รถตู้4
เริ่มต้นเพียง 10,000 บาท
ทุนประกัน (บาท)150,000200,000300,000
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว)100,000200,000200,000
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง10,00010,60011,600
รถปิคอัพ10,00010,60011,600
รถตู้11,80012,40013,400
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง11,00011,60012,600
รถปิคอัพ11,00011,60012,600
รถตู้12,80013,40014,400
เงื่อนไขการรับประกันภัย
(1) สำหรับรถญี่ปุ่นและอื่น ๆ (รถกลุ่ม 3-5) เช่น Honda Accord, Toyota Altis, Nissan March, Toyota Commuter เป็นต้น (2) สำหรับรถยุโรป (กลุ่ม 1-2) เช่น Mercedes Benz, BMW, VOLVO, AUDI เป็นต้น (3) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320), รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) (4) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท, ตู้โดยสารส่วนบุคคล = 1,182.35 บาท (5) ไม่จำกัดอายุรถยนต์กรณีซ่อมอู่ทั่วไป (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ที่บริษัทกำหนด) และไม่เกิน 5 ปี กรณีซ่อมห้าง / ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (6) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก และคุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (7) เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
(1) รถยนต์รับจ้างหรือให้เช่า,รถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ มูลนิธิ รถร่วม รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ (2) ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงสภาพจากเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์ (3) ติดเคฟลาร์ (Cafla), สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใด ๆ
3+

เอเชีย 

ประกันภัยชั้น 3 ที่ซ่อมรถคุณ

 • ไม่จำกัดอายุรถ
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์100,000 บาท / ครั้ง*
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรกตามแพคเกจที่เลือก*
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้-
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
เริ่มต้นเพียง 6,800 บาท
ราคา (บาท)
มีค่าเสียหายส่วนแรกไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
รถกลุ่ม 3, 4, 56,8007,500
รถกลุ่ม 1, 27,8008,500
ค่าเสียหายส่วนแรก2,000-
หมายเหตุ
*คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ยรถแข่ง หรือ รถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น MERCEDES-BENZ,BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ (7)มีค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด2,000 บาท
2 Save SPECIAL

เอเชีย  เซฟ 

ประกันภัยชั้น 2 ราคาประหยัดคุ้มครอง คุ้มค่า

 • เพิ่มความคุ้มครองพิเศษ รถหาย ไฟไไหม้
 • บริการให้คำปรึกษาเรียกร้องค่าเสียหาย (เมื่อเป็นฝ่ายถูก)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.1,000,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน2,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์-
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้100,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 5 / ปิคอัพ 5
เริ่มต้นเพียง 2,550 บาท
ทุนประกัน (บาท)
รถเก๋ง2,550
รถปิคอัพ3,350
หมายเหตุ
(1) สำหรับรถเก๋ง (110) รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320)และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (3) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ยรถแข่งหรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น (5) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น MERCEDES-BENZ,BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
- รถยนต์ที่รับจ้างหรือให้เช่า, รถยนต์ที่ไปใช้ร่วมกับมูลนิธิ เช่น รถมูลนิธิร่วมกตัญญู, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงจากสภาพเดิม
- จำกัดอายุรถ 1-20 ปี
2 Bumper

เอเชีย  กันชน

ประกันชั้น 2 ที่คุ้มครองเหนือใคร คุ้มครองรถคุณเมื่อถูกคู่กรณีเฉี่ยวชน

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.700,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์150,000 บาท / ครั้ง *
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้150,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / คร้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4
ราคาเดียว 3,599 บาท
หมายเหตุ
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
*คุ้มครองกรณีเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น

(1) สำหรับรถเก๋ง (110) และรถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) เท่านั้น (2) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท , กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพหนะทางบกเท่านั้น
รถยนต์ที่บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันภัย
- รถยนต์ที่รับจ้างหรือให้เช่า, รถยนต์ที่ไปใช้ร่วมกับมูลนิธิ เช่น รถมูลนิธิร่วมกตัญญู, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถยนต์บรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงจากสภาพเดิม
3 BEST

เอเชีย  BEST

ประกันภัยชั้น 3 ราคาประหยัด คุ้มครอง คุ้มค่า คุ้มสุดๆ

 • เลือกความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการ
 • บริการให้คำปรึกษาเรียกร้องค่าเสียหาย (เมื่อเป็นฝ่ายถูก)
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์-
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้-
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 5 / ปิคอัพ 5 / รถตู้ 7
เริ่มต้นเพียง 2,250 บาท
รถเก๋ง2,250
รถปิคอัพ3,000
รถตู้ส่วนบุคคล3,250
หมายเหตุ
(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) ไม่จำกัดอายุรถ (3) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) เก๋ง = 645.21 บาท, ตู้ = 1,182.35, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท (4) เบี้ยประกันภัยด้านต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้อง (CCTV) ไว้แล้ว
3 กันชน

เอเชีย  กันชน

คุ้มครองรถคุณ เมื่อถูกรถคู่กรณีไม่มีประกันภัยเฉี่ยวชน

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,000,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์100,000 บาท / ครั้ง*
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้-
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 100,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่งเก๋ง 7 / ปิคอัพ 4 / รถตู้ 4
ราคาเดียว 3,333 บาท
หมายเหตุ
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
*คุ้มครองกรณีเป็นฝ่ายถูกและคู่กรณีไม่มีประกันภัย

(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่งหรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น
2+ Big Bike

เอเชีย  Big Bike

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์20,000 บาท / ครั้ง
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก-
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้30,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่ง2 ที่นั่ง
ราคาเดียว 5,300 บาท
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) : ไม่เกิน 75(ซีซี) = 161.57 บาท เกิน 75 -125(ซีซี) = 323.14 บาท | เกิน 125 -150(ซีซี) = 430.14 บาท | เกิน 150(ซีซี) = 645.21 บาท
- ไม่จำกัดอายุรถ และไม่ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
- ซ่อมห้าง อายุรถ 1-7 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย
- รถจักรยานยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่วมกตัญญู รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ
- รถจักรยานยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพจากเดิม รถปรับแต่งเครื่องยนต์ สติ๊กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ
2+ Motorcycle รถใช้เพื่อการพาณิชย์

เอเชีย  มอเตอร์ไซด์ (รถใช้เพื่อการพาณิชย์)

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครอง
ความรับผิดกรณี
อายุรถ 1-3 ปี
ความรับผิดกรณี
อายุรถ 4 ปีขึ้นไป
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท / ครั้ง600,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์10,000 บาท / ครั้ง10,000 บาท / ครั้ง
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก--
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้10,000 บาท 5,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คนผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล--
3. การประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่ง2 ที่นั่ง2 ที่นั่ง
ราคาเดียว 3,199 บาท
หมายเหตุ
คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น
2+ Motorcycle สำหรับยี่ห้อ HONDA, KAWASAKI, YAMAHA, GPX, KEEWAY

เอเชีย  มอเตอร์ไซด์ สำหรับยี่ห้อ HONDA, KAWASAKI, YAMAHA, GPX, KEEWAY

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์10,000 บาท / ครั้ง*
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้อายุรถ 1-3 ปี 10,000 บาท / ครั้ง
อายุรถ 4 ขึ้นไป 5,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล50,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่ง2 ที่นั่ง
ราคาเดียว 2,599 บาท
หมายเหตุ
*คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
สำหรับยี่ห้อ HONDA, KAWASAKI, YAMAHA, GPX, KEEWAY
(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น
2+ Motorcycle รถส่วนบุคคล

เอเชีย  มอเตอร์ไซด์ (รถส่วนบุคคล)

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินรับผิดกรณี
ไม่มีค่ารักษาพยาบาล
จำนวนเงินรับผิดกรณี
มีค่ารักษาพยาบาล
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน600,000 บาท / ครั้ง600,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1. ความเสียหายต่อรถยนต์10,000 บาท / ครั้ง*10,000 บาท / ครั้ง*
1.1 ค่าเสียหายส่วนแรก--
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้อายุรถ 1-3 ปี 10,000 บาท / ครั้ง
อายุรถ 4 ขึ้นไป 5,000 บาท / ครั้ง
อายุรถ 1-3 ปี 10,000 บาท / ครั้ง
อายุรถ 4 ขึ้นไป 5,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คนผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน 50,000 บาท / คน
2. ค่ารักษาพยาบาล-50,000 บาท / คน
3. การประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท / ครั้ง100,000 บาท / ครั้ง
จำนวนที่นั่ง2 ที่นั่ง2 ที่นั่ง
1,999 บาท2,199 บาท
หมายเหตุ
*คุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้นยกเว้นยี่ห้อ HONDA, KAWASAKI, YAMAHA, GPX, KEEWAY
(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น
3 มอเตอร์ไซด์

เอเชีย  มอเตอร์ไซด์

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
เอกสารความคุ้มครอง

เอกสารความคุ้มครอง