การประกันภัย เอเชีย แคนเซอร์ พลัส

การประกันภัย เอเชีย แคนเซอร์ พลัส

ความคุ้มครอง
การเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ได้แก่
1. มะเร็งต่อมลูกหมาก 2. มะเร็งปอด 3. มะเร็งตับ 4. มะเร็งเต้านม 5. มะเร็งรังไข่ 6. มะเร็งมดลูก 7. มะเร็งปากมดลูก
ขยายความคุ้มครอง
- ขยายความคุ้มครองการตรวจวินิจฉัยซ้ำและการวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง
- ขยายความคุ้มครองถึงโรคมะเร็งผิวหนัง
การจ่ายสินไหม
ตรวจพบเป็นโรคมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งใน 7 ชนิด หลังจากทำประกันภัยครั้งแรกหรือต่ออายุ (กรณีกรมธรรม์ขาดต่ออายุ) 90 วัน
จ่ายทุนประกันภัยทันที
เบี้ยประกันภัย
กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแบบคงที่ตามอายุแรกทำประกันภัย
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. โรคมะเร็ง 7 ชนิด100,000200,000300,000400,000500,000
2. โรคมะเร็งผิวหนัง5,00010,00015,00020,00025,000
3. ผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำโดยแพทย์ท่านอื่น5,00010,00015,00020,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อายุ 1 - 35 ปี4589161,3741,8312,288
อายุ 36 - 40 ปี6401,2801,9202,5603,199
อายุ 41 - 45 ปี7691,5372,3063,0743,843
อายุ 46 - 50 ปี1,2192,4383,6564,8756,092
อายุ 51 - 55 ปี1,4762,9514,4275,9027,379

กรุณากรอกใบคำขอ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ข้อตกลงคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิด
แผน 1แผน 2
หมวด 1 : บุคคลภายนอก
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความรับผิดตาม
กฎหมายในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่น
กอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ต่อการเสีย
ชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บป่วยของบุคคล
ใดๆ รวมถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ
ไม่เกิน 500,000.00 บาท
ต่อครั้งตลอดปีประกันภัย
ไม่เกิน 500,000.00 บาท
ต่อครั้งตลอดปีประกันภัย
หมวด 2 : ผู้เอาประกันภัย
ในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่น
ในสนามกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
2.1 สูญเสียชีวิต อวัยวะสายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
2.2 ค่ารักษาพยาบาล
2.3 ทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์
ไม่เกิน 200,000.00 บาท
ไม่เกิน 20,000.00 บาท /ต่อครั้ง
ไม่เกิน 1,000.00 บาท /ต่อสัปดาห์
ไม่เกิน 500,000.00 บาท
ไม่เกิน 50,000.00 บาท /ต่อครั้ง
ไม่เกิน 1,000.00 บาท /ต่อสัปดาห์
หมวด 3 : อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
การสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟในขณะที่เล่นซ้อม
หรือฝึกหัด
ไม่เกิน 3,000.00 บาท /ต่อครั้ง
ไม่เกิน 20,000.00 /ตลอดปีประกัน
ไม่เกิน 3,000.00 บาท /ต่อครั้ง
ไม่เกิน 30,000.00 /ตลอดปีประกัน
หมวด 4 : รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล อิน วัน” สำหรับ
4.1 การแข่งขันเป็นทางการภายใต้กฏ ระเบียบในการแข่งขัน ณ
สนามกอล์ฟมาตรฐานที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม
4.2 การแข่งขันทั่วไป
15,000.00 บาท/ ครั้ง/ ปี
10,000.00 บาท/ ครั้ง/ ปี
15,000.00 บาท/ ครั้ง/ ปี
10,000.00 บาท/ ครั้ง/ ปี
เบี้ยประกันภัย (รวมอากร / ภาษีมูลค่าเพิ่ม)913.78 บาท / ต่อปี1,189.84 บาท / ต่อปี
หมายเหตุ
เงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ ให้ถือตามกรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับ

กรุณากรอกใบคำขอ

Pa Cover Plus

Pa Cover Plus

แบบมีค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
แผนประกันภัย PA COVER PLUS (แบบมีค่ารักษาพยาบาล)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
PLUS ME-1
แผน 2
PLUS ME-2
แผน 3
PLUS ME-3
แผน 4
PLUS ME-4
แผน 5
PLUS ME-5
แผน 6
PLUS ME-6
แผน 7
PLUS ME-7
แผน 8
PLUS ME-8
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000200,000300,000400,000500,000750,0001,000,0001,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,00010,00015,00020,00025,00037,50050,00075,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
อาชีพ ชั้น 1 – 2
4809101,2501,5201,8202,6203,5205,420
อาชีพ ชั้น 3
6801,2201,7202,3202,920---
หมายเหตุ
1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรก รับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
แผนประกันภัย PA COVER PLUS (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
PLUS ME-1
แผน 2
PLUS ME-2
แผน 3
PLUS ME-3
แผน 4
PLUS ME-4
แผน 5
PLUS ME-5
แผน 6
PLUS ME-6
แผน 7
PLUS ME-7
แผน 8
PLUS ME-8
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
200,000400,000600,000800,0001,000,0001,500,0002,000,0003,000,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
อาชีพ ชั้น 1 – 2
4598891,2291,4991,7992,5993,4995,399
อาชีพ ชั้น 3
6591,1991,6992,2992,899---
หมายเหตุ
1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
Value Plus

Value Plus

แผนประกันภัย PA VALUE PLUS
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
VALUE PLUS 1VALUE PLUS 2VALUE PLUS 3VALUE PLUS 4
อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การก่อการร้าย
300,000300,000500,000500,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ
600,000600,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,0004,000,0004,000,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
150,000150,000250,000250,000500,000500,0001,000,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
30,00010,00050,00030,000100,00050,000200,000100,000
3. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
10,0005,00010,0005,00010,0005,00010,0005,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี
1,6201,6202,1202,1203,2203,2206,0206,020
หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 3. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 4. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
PA333

PA333

คุณสมบัติผู้ขอเอาประกันภัย
1. อายุแรกเข้า ระหว่าง 16 ปี และไม่เกิน 65 ปี กรณีที่เกิน (แต่ไม่เกิน 70 ปี) สามารถทำได้โดยกรอกใบคำขอพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนประกอบทุกราย (ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป)
2. ผู้ขอเอาประกันภัยภัยแต่ละราย สามารถเอาประกันภัยได้ ไม่เกิน 3 กรมธรรม์ ยกเว้น กลุ่มอาชีพ ชั้น 4 ได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์
3. กรณี ต้องการทำประกันภัย มากกว่า 1 กรมธรรม์ จะต้องกรอกใบคำขอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
4. กรณีที่อายุเกิน 60 ปี สามารถทำประกันภัยได้ ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
ระยะเวลา
1 ปี (แจ้งภายหลัง)
ความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
ขยายความคุ้มครอง
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
จำนวนเงินเอาประกันภัย
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
การเสียชีวิต จากการถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
การเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
ค่าจัดการงานศพ
300,000.00 บาท
300,000.00 บาท
150,000.00 บาท
400,000.00 บาท
5,000.00 บาท
ราคาเดียว 333 บาท
คำนิยาม
อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้
1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่งที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
2. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
ค่าจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี (ยกเว้นโรคเอดส์)
โดยเงื่อนไข ค่าจัดการงานศพ ระยะเวลารอคอย 3 เดือนแรกที่ทำประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่เริ่มคุ้มครองจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการงานศพ
หมายเหตุ
หลักฐานแสดงตน การขอทำประกันภัย สำเนาบัตรประชาชน

กรุณากรอกใบคำขอ