Asia Health Plus

แผนประกันสุขภาพ เอเชียเฮลท์พลัส (ASIA HEALTH PLUS)

คุ้มครอง คุ้มค่า ดูแลค่ารักษา จ่ายตามจริง ทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
สบายใจ เพราะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด*
สะดวก ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย
อุ่นใจ กับเครือข่ายสถานพยาบาลและคลินิก มากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
มั่นใจ รับประกันการต่ออายุตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ **
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
**ผู้สมัครต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับประกันภัยข้อยกเว้นความคุ้มครอง
รายละเอียดความคุ้มครอง
จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
Special
Silver
Gold
Platinum
ความคุ้มครองหลัก
แผน 1*
แผน 2*
แผน 3*
แผน 4
แผน 5
แผน 6
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
(ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี)
215,000
315,000
415,000
515,000
615,000
715,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
(สูงสุดต่อวัน)
2,100
3,100
4,100
5,100
6,100
7,100
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน
(ไม่เกิน 15 วันต่อปี)
4,200
6,200
8,200
10,200
12,200
14,200
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดรวมถึง
ค่าปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยนอก
(กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง)
และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ
(รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
ตามจริง (ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
การปลูกถ่ายไขกระดูก
การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต
(สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)**
10,000
ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)
1,000
โรงพยาบาลในเครือข่าย (ไม่ต้องสำรองจ่าย)รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย แผน 1-3รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย แผน 4-6
*ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2. รพ.บีเอ็นเอช (BNH) 3. รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท) 4. รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์) 5. รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และเครือข่าย เช่น 5.1 รพ.เปาโลพระประแดง 5.2 รพ.กรุงเทพพัทยา 5.3 รพ.กรุงเทพระยอง 5.4 รพ.กรุงเทพภูเก็ต 5.5 รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 5.6 รพ.กรุงเทพสมุย 5.7 รพ.กรุงเทพราชสีมา 5.8 รพ.กรุงเทพหัวหิน 5.9 รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ 5.10 รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรมครั้งสุดท้าย
*** ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยนอกแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
(สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)
8001,000
1,0001,500
1,2002,000
ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม
อ.บ.2 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร*
10,00010,000
*คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันตั้งแต่อายุ 18 ปี – 65 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องลงลายมือชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม
3. เป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับคนไทย และให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
5. กรณีสมัครหลังอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี
6.เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 4 – 6 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในทุก สถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิก
7. เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 1 – 3 ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ทุกกรณี
(1) รพ.บำรุงราษฎร์
(2) รพ.บีเอ็นเอช (BNH)
(3) รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท)
(4) รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์)
(5) รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ เช่น
(5.1) รพ.เปาโลพระประแดง (5.2) รพ.กรุงเทพพัทยา
(5.3) รพ.กรุงเทพระยอง (5.4) รพ.กรุงเทพภูเก็ต
(5.5) รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ (5.6) รพ.กรุงเทพสมุย
(5.7) รพ.กรุงเทพราชสีมา (5.8) รพ.กรุงเทพหัวหิน
(5.9) รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ (5.10) รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกันสุขภาพ
ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่า ประกันสุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
- สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย หรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
- การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
- ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
- การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
- การตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร), การคุมกำเนิด การทำหมัน การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
- ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor or Cancer) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิด (Hernias) ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (Pterygium or Cataract) การตัดทอนซอล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เส้นเลือดขอดที่ขา (Varicose veins) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
ประกันอุบัติเหตุ
ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้
- กีฬาผาดโผน
- ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
- การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
- การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
- ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
- โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
- การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
- กรณีพิพาท หรือ จลาจล
- การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
- สงคราม
- กัมมันตภาพรังสี
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ประกันหน้าจอมือถือ เอเชีย โมบิชัวรันส์

ประกันหน้าจอมือถือ เอเชีย โมบิชัวรันส์

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ที่มีการแจ้งขอทำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ และต้องมีการใช้งานไม่เกิน 15 วัน (นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จการซื้อ)
ความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุภายนอกทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า ทำให้จอด้านหน้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เอาประกันภัยเกิดการแตกร้าว (Front Screen Damage) ทั้งนี้ไม่ว่าการแตกร้าวนั้นจะเกิดกับหน้าจอสัมผัส (Window glass) หรือหน้าจอแสดงผล (AMOLED)
ระยะเวลาเอาประกันภัย
365 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งทำประกันภัย
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
สูงสุด 6,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เบี้ยประกันภัย
1,209 บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชดใช้สินไหม
บริษัทฯจะจ่ายชดเชยให้เป็นเงิน (Cash Indemnity)
การสิ้นสุดความคุ้มครอง
เมื่อได้รับแจ้งความเสียหาย และบริษัทฯได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือสิ้นสุดอายุความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก่อน

ซื้อประกัน

ประกันเดินทางต่างประเทศ เอเชีย แทรเวล อินชัวรันส์

ประกันเดินทางต่างประเทศ เอเชีย แทรเวล อินชัวรันส์

ความคุ้มครองจำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
TA1TA2TA3TA4
1. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
1.1 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล รวมกรณีการส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศเพื่อรับการรักษาและ 10% สำหรับการรักษาต่อเนื่องภายใน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 7 วัน
1.2 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลสำหรับการรักษาในประเทศไทยหลังจากที่กลับจากการเดินทาง ภายใน 7 วัน รักษาไม่เกิน 21 วัน
1,500,000
-
1,500,000
50,000
2,000,000
100,000
3,000,000
150,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,0001,500,0003,000,0005,000,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ชดเชยวันละ สูงสุดไม่เกิน 20 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง-2,0002,0002,000
4. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก500,000500,0001,000,0002,000,000
5. การสูญหายหรือเสียหายของหนังสือเดินทาง-10,00020,00030,000
6. การยกเลิกการเดินทาง หรือการลดจำนวนวันเดินทาง-20,00030,00050,000
7. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา1,500,0003,000,0004,000,0005,000,000
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา1,500,0003,000,0004,000,0005,000,000
9. การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ5 วัน5 วัน5 วัน5 วัน
10. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
- จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
-
-
-
-
-
-
50,000
5,000
11. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
- จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
-
-
30,000
3,000
50,000
5,000
50,000
5,000
12. การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน สำหรับทุกๆ 12 ชั่วโมงติดต่อกัน ไม่เกิน 10 ครั้ง รวมสูงสุด-20,00030,00050,000
13. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน--30,00050,000
14. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง หลังจาก 12 ชั่วโมง-10,00015,00020,000
15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล--50,000100,000
16. การส่งผู้เยาว์เดินทางกลับประเทศ--30,00060,000
17. การสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง--5,0008,000
ระยะเวลาเดินทาง (วัน)ตารางเบี้ยประกันภัย
TA1TA2TA3TA4
1 – 4 วัน347453608855
5 – 6 วัน4916629101,304
7 – 8 วัน5908001,1111,604
9 – 10 วัน6388711,2101,755
11 – 14 วัน7341,0091,4112,054
15 – 21 วัน8801,2191,7132,505
22 – 31 วัน1,0721,4972,1143,105
32 – 60 วัน1,4812,0752,9404,326
61 – 90 วัน1,8932,6563,7705,550
เบี้ยประกันภัยรายปี3,0534,3276,1819,151
หมายเหตุ
1. ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
2. เบี้ยประกันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
3. รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนด ข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองซื้อแผนประกันภัยนี้ด้วย
- แผนประกันภัยแบบรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะที่มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ และเดินทางสูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
- ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านประเทศดังต่อไปนี้ เกาหลีเหนือ, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อุซเบกิสถาน, อิรัก, อิสราเอล, คิวบา, คีร์กีซสถาน, เติร์กมินิสถาน, ทาจิกิสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, นิการากัว
ตัวอย่างข้อยกเว้น
การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุหรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
2. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
3. การก่อการร้าย
4. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเครียร์ได้
6. ความรับผิดส่วนแรก
7. ขณะที่เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น นักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
8. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
9. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณเท่นขุดเจาะน้ำามัน หรือเหมืองใต้ดิน

ซื้อประกัน

PA Cover Plus

PA Cover Plus

แบบมีค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
แผนประกันภัย PA COVER PLUS (แบบมีค่ารักษาพยาบาล)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
PLUS ME-1
แผน 2
PLUS ME-2
แผน 3
PLUS ME-3
แผน 4
PLUS ME-4
แผน 5
PLUS ME-5
แผน 6
PLUS ME-6
แผน 7
PLUS ME-7
แผน 8
PLUS ME-8
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000200,000300,000400,000500,000750,0001,000,0001,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,00010,00015,00020,00025,00037,50050,00075,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
อาชีพ ชั้น 1 – 2
4809101,2501,5201,8202,6203,5205,420
อาชีพ ชั้น 3
6801,2201,7202,3202,920---
หมายเหตุ
1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรก รับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
แผนประกันภัย PA COVER PLUS (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
PLUS ME-1
แผน 2
PLUS ME-2
แผน 3
PLUS ME-3
แผน 4
PLUS ME-4
แผน 5
PLUS ME-5
แผน 6
PLUS ME-6
แผน 7
PLUS ME-7
แผน 8
PLUS ME-8
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
200,000400,000600,000800,0001,000,0001,500,0002,000,0003,000,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
อาชีพ ชั้น 1 – 2
4809101,2501,5201,8202,6203,5205,420
อาชีพ ชั้น 3
6801,2201,7202,3202,920---
หมายเหตุ
1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
Value Plus

Value Plus

แผนประกันภัย PA VALUE PLUS
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
VALUE PLUS 1VALUE PLUS 2VALUE PLUS 3VALUE PLUS 4
อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การก่อการร้าย
300,000300,000500,000500,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ
600,000600,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,0004,000,0004,000,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
150,000150,000250,000250,000500,000500,0001,000,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
30,00010,00050,00030,000100,00050,000200,000100,000
3. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
10,0005,00010,0005,00010,0005,00010,0005,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี
1,6201,6202,1202,1203,2203,2206,0206,020
หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 3. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 4. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
PA333

PA333

คุณสมบัติผู้ขอเอาประกันภัย
1. อายุแรกเข้า ระหว่าง 16 ปี และไม่เกิน 65 ปี กรณีที่เกิน (แต่ไม่เกิน 70 ปี) สามารถทำได้โดยกรอกใบคำขอพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนประกอบทุกราย (ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป)
2. ผู้ขอเอาประกันภัยภัยแต่ละราย สามารถเอาประกันภัยได้ ไม่เกิน 3 กรมธรรม์ ยกเว้น กลุ่มอาชีพ ชั้น 4 ได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์
3. กรณี ต้องการทำประกันภัย มากกว่า 1 กรมธรรม์ จะต้องกรอกใบคำขอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
4. กรณีที่อายุเกิน 60 ปี สามารถทำประกันภัยได้ ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
ระยะเวลา
1 ปี (แจ้งภายหลัง)
ความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
ขยายความคุ้มครอง
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
จำนวนเงินเอาประกันภัย
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
การเสียชีวิต จากการถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
การเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
ค่าจัดการงานศพ
300,000.00 บาท
300,000.00 บาท
150,000.00 บาท
400,000.00 บาท
5,000.00 บาท
ราคาเดียว 333 บาท
คำนิยาม
อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้
1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่งที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
2. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
ค่าจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี (ยกเว้นโรคเอดส์)
โดยเงื่อนไข ค่าจัดการงานศพ ระยะเวลารอคอย 3 เดือนแรกที่ทำประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่เริ่มคุ้มครองจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการงานศพ
หมายเหตุ
หลักฐานแสดงตน การขอทำประกันภัย สำเนาบัตรประชาชน

กรุณากรอกใบคำขอ