COVID-19

ประกันชดเชยรายได้ COVID500

 • ชดเชยรายได้เมิื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อ COVID-19 สูงสุด 50,000 บาท
 • ค่าทดแทนกรณีมีผลวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 สูงถึง 50,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจาก COVID-19 สูงถึง 500,000 บาท

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA (COVID-19)

 • จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้ประเทศไทย ได้ประกาศให้เชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ยังคงต้องเฝ้าจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัส   
 • บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อทุกท่าน จึงได้ออกแบบประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่มีความกังวลใจด้วยแบบประกันภัยเฉพาะกิจ คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100,000 บาท 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA VALUE+ (COVID-19)

 • ปรับเพิ่มความคุ้มครองในส่วนค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ,โรคซาร์โรคเมอร์ หรือโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อื่นของไวรัสโคโรน่า โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 300,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล VALUE PLUS (COVID-19) แผน 1 เฉพาะอาชีพชั้น 1 เท่านั้น  (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
COVID-Mini
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Hospital Inpatient Benefits due to COVID-19)
50,000
(วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
50,000
(1,000 THB/Day Maximum 50 days)
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Comatosenes due to COVID-19)
500,000
 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Infection due to COVID-19)
30,000
เบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน (รวมอากรแสตมป์)
Annual Premium (Including VAT and Stamp duty)
200

เงื่อนไขความคุ้มครอง / เงื่อนไขกรมธรรม์

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

*Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

 1. The patient depends solely on a life-saving device and
 2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
 3. The patient’s brain was totally damage.

 

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

COVID500
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Hospital Inpatient Benefits due to COVID-19)
50,000
(วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
50,000
(1,000 THB/Day Maximum 50 days)
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Comatosenes due to COVID-19)
500,000
 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Infection due to COVID-19)
50,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
Annual Premium (Including VAT and Stamp duty)
500
เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

*Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

 1. The patient depends solely on a life-saving device and
 2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
 3. The patient’s brain was totally damage.

 

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

COVID365
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Hospital Inpatient Benefits due to COVID-19)
25,000
(วันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
25,000
(500 THB/Day Maximum 50 days)
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Comatosenes due to COVID-19)
500,000
 1. ค่ารักษาพยาบาลการเข้าพักรักษาตัว
  เป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
50,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
Annual Premium (Including VAT and Stamp duty)
365
เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

*Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

 1. The patient depends solely on a life-saving device and
 2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
 3. The patient’s brain was totally damage.

 

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

COVID999
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Hospital Inpatient Benefits due to COVID-19)
25,000
(วันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
25,000
(500 THB/Day Maximum 50 days)
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Comatosenes due to COVID-19)
1,000,000
 1. ค่ารักษาพยาบาลการเข้าพักรักษาตัว
  เป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
100,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
Annual Premium (Including VAT and Stamp duty)
999
เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

*Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

 1. The patient depends solely on a life-saving device and
 2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
 3. The patient’s brain was totally damage.

 

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

COVID1499
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Hospital Inpatient Benefits due to COVID-19)
50,000
(วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
50,000
(1,000 THB/Day Maximum 50 days)
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Comatosenes due to COVID-19)
1,500,000
 1. ค่ารักษาพยาบาลการเข้าพักรักษาตัว
  เป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
150,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
Annual Premium (Including VAT and Stamp duty)
1,499
เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

*Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

 1. The patient depends solely on a life-saving device and
 2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
 3. The patient’s brain was totally damage.

 

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

COVID1825
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Hospital Inpatient Benefits due to COVID-19)
125,000
(วันละ 2,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
125,000
(2,500 THB/Day Maximum 50 days)
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Comatosenes due to COVID-19)
2,500,000
 1. ค่ารักษาพยาบาลการเข้าพักรักษาตัว
  เป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
250,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
Annual Premium (Including VAT and Stamp duty)
1,825
เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

*Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

 1. The patient depends solely on a life-saving device and
 2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
 3. The patient’s brain was totally damage.

 

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

COVIDPA350
ความคุ้มครอง
แผน 1
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)*
100,000
 1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
50,000
ขยายความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครองทันที)
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ1)
 • 100,000
 • การเสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
 • 100,000
 • การเสียชีวิตเนื่องจากขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • 50,000
  เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
  350
  เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

  *ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

  1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
  2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

  *Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

  1. The patient depends solely on a life-saving device and
  2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
  3. The patient’s brain was totally damage.

   

  หมายเหตุ

  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
  • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
  • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน (เฉพาะประกันภัย COVID) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแต่ละแผนเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก (First Opinion) โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมายว่าดิดเชื้อ COVID-19 (ผลกการตรวจเป็น Positive) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

  COVIDPA650
  ความคุ้มครอง
  แผน 2
  1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)*
  500,000
  1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  50,000
  ขยายความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครองทันที)
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ1)
 • 200,000
 • การเสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
 • 200,000
 • การเสียชีวิตเนื่องจากขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • 100,000
  เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
  650
  เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

  *ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

  1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
  2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

  *Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

  1. The patient depends solely on a life-saving device and
  2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
  3. The patient’s brain was totally damage.

   

  หมายเหตุ

  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
  • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
  • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน (เฉพาะประกันภัย COVID) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแต่ละแผนเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก (First Opinion) โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมายว่าดิดเชื้อ COVID-19 (ผลกการตรวจเป็น Positive) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

  COVIDPA950
  ความคุ้มครอง
  แผน 3
  1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)*
  1,000,000
  1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  100,000
  ขยายความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครองทันที)
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ1)
 • 300,000
 • การเสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
 • 300,000
 • การเสียชีวิตเนื่องจากขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • 150,000
  เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
  950
  เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

  *ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

  1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
  2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

  *Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

  1. The patient depends solely on a life-saving device and
  2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
  3. The patient’s brain was totally damage.

   

  หมายเหตุ

  • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
  • ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุระหว่าง 1 ถึง 99 ปีบริบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัย COVID ของบริษัทได้ไม่เกิน คนละ 2 กธ และทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
  • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน (เฉพาะประกันภัย COVID) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแต่ละแผนเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก (First Opinion) โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ตามกฎหมายว่าดิดเชื้อ COVID-19 (ผลกการตรวจเป็น Positive) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ และกระทำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
  Asia Health Worry-Free

  แผนประกันสุขภาพ เอเชีย เฮลท์ วอรี่ ฟรี (ASIA HEALTH Worry-Free)

  – คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  – สามารถต่ออายุได้ถึง 99 ปี
  – เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
  – รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ
  – วงเงินคุ้มครองสูงสุด 50 ล้านบาท
  แผนประกันสุขภาพอัตราเบี้ยประกันภัย
  ความคุ้มครอง BENEFITS
  STANDARD MAX
  SUPERIOR PLUS
  PREMIER PLUS
  ULTIMA MAX
  ตัวเลือกโรงพยาบาล
  Hospital choices
  สามารถใช้บริการได้
  ทุกโรงพยาบาล
  No Limit on Hospital Choice
  สามารถใช้บริการได้
  ทุกโรงพยาบาล
  No Limit on Hospital Choice
  สามารถใช้บริการได้
  ทุกโรงพยาบาล
  No Limit on Hospital Choice
  สามารถใช้บริการได้
  ทุกโรงพยาบาล
  No Limit on Hospital Choice
  บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
  Emergency Medical Evacuation Service
  บริการเคลื่อนย้าย
  ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
  Worldwide Evacuation
  บริการเคลื่อนย้าย
  ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
  Worldwide Evacuation
  บริการเคลื่อนย้าย
  ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
  Worldwide Evacuation
  บริการเคลื่อนย้าย
  ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
  Worldwide Evacuation
  ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
  ต่อปีกรมธรรม์
  Maximum Limit per Disability
  per policy year
  780,000
  1,200,000
  5,000,000
  50,000,000
  ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน (Inpatient Benefits)
  ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
  และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ (สูงสุดต่อวัน)
  Room and Board, Nursing Charge,
  Other Medical Charge (Maximun limit per day)
  4,000/วัน
  ไม่เกิน 45 วัน/โรค
  5,000/วัน
  ไม่เกิน 45 วัน/โรค
  8,000
  18,000
  ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ
  และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ
  Intensive Care Unit
  and Coronary Care Unit
  8,000
  15 วัน/Days
  10,000
  15 วัน/Days
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าห้องผ่าตัด
  Operating Theatre
  รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  Included in Hospital Expenses
  รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  Included in Hospital Expenses
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัด
  และการดูแลหลังผ่าตัด (จ่ายตามจริง)
  Surgical's Fee Including Pre-Surgical
  Assessment and Normal Post-Surgical Care
  (Actual Expenses)
  100,000
  200,000
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ
  ปอด ไต ไขกระดูก และการฟอกไต รวมค่าใช้จ่าย
  สำหรับผู้บริจาค (สูงสุดต่อโรค)
  Organ Transplant's Fee for Liver,
  Heart, Lung, Kidneys, Bone Marrow
  and Kidney dailysis
  Including Donor's Costs (Maximum per disability)
  100,000
  200,000
  1,000,000
  3,000,000
  ค่าวางยาสลบ
  Anaesthetist's Fee
  รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  Included in Hospital Expenses
  รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  Included in Hospital Expenses
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที
  หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง
  (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
  Private Nurse Fee Recommended by
  Physician immediate
  After Hospitalization (Up to 30 Days)
  10,000
  20,000
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิต กรณีคนไข้ใน
  Inpatient Psychiatric/Mental Disorder
  ไม่คุ้มครอง
  Not Covered
  ไม่คุ้มครอง
  Not Covered
  50,000
  ต่อโรค/disability
  200,000
  ตลอดชีวิต/life time
  200,000
  ต่อโรค/disability
  400,000
  ตลอดชีวิต/life time
  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์
  ค่ายา ค่าบริการ โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
  ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น และค่าอุปกรณ์เครื่องมือ
  เครื่องใช้ในการผ่าตัด
  Hospital Expenses : Diagnostic Laboratory
  Fee, X-rays, Prescribed Medicines,
  Blood and Plasma, Wheel Chair Rentals,
  Surgical Aplliances and Devices
  100,000
  200,000
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
  และอวัยวะเทียมแบบถาวร *
  Permanent implanted medical devices
  and artificial organs
  รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  Included in Hospital Expenses
  รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  Included in Hospital Expenses
  300,000
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุดต่อวัน วันละ)
  Physician's Daily Hospital Visit
  (Maximum per days)
  2,000/วัน
  ไม่เกิน 45 วัน/โรค
  2,500/วัน
  ไม่เกิน 45 วัน/โรค
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  Specialist's consultation fee
  8,000
  10,000
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอก
  ภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดต่ออุบัติเหตุ
  Emergency OPD within 24 hours,
  maximum per accident
  8,000
  10,000
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์
  และเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาล
  Emergency Local Ambulance Service
  Including equipment and staff fee
  2,000
  2,000
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnified
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnified
  ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก (Outpatient Benefits)
  ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป
  การผ่าตัดเล็ก การทำแผล การรักษาด้วยเคมีบำบัด
  การฉายแสง การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก
  หากได้รับคำแนะนำโดยแพทย์ (สูงสุดต่อวัน)
  Doctor Consultation, Medicines, X-ray,
  Laboratory tests, Outpatient Surgery,
  Dressings, Chemotherapy, Radiation,
  and Alternative Treatment when referred
  by attending physician (Maximum per day)
  2,000
  1 ครั้งต่อวัน
  30 ครั้งต่อปี/
  1 visit per day and
  30 visits per year
  2,500
  1 ครั้งต่อวัน
  30 ครั้งต่อปี/
  1 visit per day and
  30 visits per year
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  และสมควร
  Normal & Customary Charge
  คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการจัดกระดูก
  ฝังเข็มและกายภาพบำบัด โดยมิต้องพบแพทย์
  แผนปัจจุบัน (จำกัดตามจำนวนครั้ง ต่อปี)
  Allowable number of visits to Chiropractor,
  Acupuncturist, and Physiotherapist permitted
  without first referrence to an attending
  Physician (Maximun visit per year )
  3 ครั้ง
  Visits
  3 ครั้ง
  Visits
  5 ครั้ง
  Visits
  10 ครั้ง
  Visits
  ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน (Emergency Expenses)
  ค่าบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก
  ตลอด 24 ชั่วโทงทุกวัน
  Emergency Assistance : 24 Hours a Day
  and 7 Days a Week
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnifiled
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnifiled
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnifiled
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnifiled
  ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน *
  Emergency Medical Evacuation**
  การคำนวณส่วนลดจะคำนวณจากเบี้ยสุทธิหลังจากหักส่วนลดในแต่ละขั้นแล้ว
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnifiled
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnifiled
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnifiled
  คุ้มครองตามจริง
  Fully Indemnifiled
  ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และการแท้งบุตร (Maternity and Miscarriage Expense)
  ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรสูงสุดต่อการตั้งครรภ์
  (กรณีทำประกันมาแล้ว 280 วัน)
  Maternity Expenses Maximum Limit
  per Pregnancy
  (Subject to 280 days waiting period)
  ไม่คุ้มครอง
  Not Covered
  ไม่คุ้มครอง
  Not Covered
  60,000
  คลอดธรรมชาติ/
  Normal Delivery
  100,000
  คลอดโดยการผ่าตัด/
  Surgical Delivery)
  150,000
  คลอดธรรมชาติ/
  Normal Delivery
  200,000
  คลอดโดยการผ่าตัด/
  Surgical Delivery)
  ค่าใช้จ่ายสำหรับการแท้งบุตรกรณีเปิดและขูดมดลูก
  สูงสุดต่อการตั้งครรภ์ (กรณีทำประกันมาแล้ว 90 วัน)
  Miscarriage in case of Dilation and Curettage
  Maximum limit per pregnancy (Subject to 90 days waiting period)
  ไม่คุ้มครอง
  Not Covered
  ไม่คุ้มครอง
  Not Covered
  40,000
  60,000
  ผลประโยชน์อื่น ๆ(Other Benefits)
  ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาโรคทางทันตกรรม
  จ่าย 80%
  Dental Benefit : Pay 80%
  ไม่คุ้มครอง
  Not Covered
  40,000 ซื่อเพิ่ม/
  Optional
  80,000 ซื่อเพิ่ม/
  Optional
  80,000
  ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางด้านสายตา จ่าย 80%
  Vision Benefit : Pay 80%
  ไม่คุ้มครอง
  Not Covered
  10,000 ซื่อเพิ่ม/
  Optional
  20,000 ซื่อเพิ่ม/
  Optional
  20,000
  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
  หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ
  - อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 145 บาท/100,000 บาท
  Personal Accident Benefit : Covers loss of life,
  loss of one or both hands,
  loss of vision in one or both eyes,
  or permanent and total disability
  caused directly and soley by accident
  - Additional rate 145 Bath/100,000Bath
  150,000
  สามารถซื่อเพิ่มได้สูงสุด/
  Maximum adding
  3,000,000
  150,000
  สามารถซื่อเพิ่มได้สูงสุด/
  Maximum adding
  5,000,000
  200,000
  สามารถซื่อเพิ่มได้สูงสุด/
  Maximum adding
  20,000,000
  500,000
  สามารถซื่อเพิ่มได้สูงสุด/
  Maximum adding
  20,000,000
  ส่วนลดเพิ่มเติม (Discount Option)
  กรณีไม่ซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
  Outpatient Exclusion
  20%
  20%
  20%
  20%
  ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบ
  จ่ายค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทแรก
  40,000 Baht Deductible Option
  (You pay the first 40,000 Baht
  of you eligible medical expenses)
  25%
  25%
  25%
  25%
  ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบ
  จ่ายค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาทแรก
  100,000 Baht Deductible Option
  (You pay the first 100,000 Baht
  of you eligible medical expenses)
  32.50%
  32.50%
  32.50%
  32.50%
  ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบ
  จ่ายค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาทแรก
  200,000 Baht Deductible Option
  (You pay the first 200,000 Baht
  of you eligible medical expenses)
  40%
  40%
  40%
  40%
  ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบ
  จ่ายค่ารักษาพยาบาล 300,000 บาทแรก
  300,000 Baht Deductible Option
  (You pay the first 300,000 Baht
  of you eligible medical expenses)
  50%
  50%
  50%
  50%
  ส่วนลดกลุ่ม - สำหรับผู้เอาประกันภัยที่บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
  5 - 10 คน
  5 - 10 persons
  ไม่มีส่วนลด
  No Discount
  10%
  10%
  10%
  11 คนขึ้นไป
  11 persons or more
  10%
  15%
  15%
  15%
  ส่วนลดสำหรับครอบครัว สำหรับสามี ภรรยา และบุตร
  Family Discount
  (For 1 Family with Father or Mother with Children - one or more)
  ไม่มีส่วนลด
  No Discount
  5%
  5%
  5%
  ส่วนลดกรณีไม่มีเคลม - ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดกลุ่ม
  ไม่มีเคลมเป็นระยะเวลา 1 ปี
  No Claim for 1 year
  10%
  10%
  10%
  10%
  ไม่มีเคลมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี
  No Claim for 2 Consecutive years
  15%
  15%
  15%
  15%
  ไม่มีเคลมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป
  No Claim for 3 Consecutive years and over
  20%
  20%
  20%
  20%
  อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานต่อปี (บาท) - ก่อนอากรแสตมป์ (IPD, OPD, Emergency, Maternity)
  Age Group
  Cover
  STANDARD MAX
  SUPERIOR PLUS
  PREMIER PLUS
  ULTIMA MAX
  0-4
  100%
  N/A
  52,365
  88,180
  128,519*
  65%
  43,000
  34,037
  57,317
  83,538
  5-18
  100%
  15,291
  19,637
  33,068
  50,731
  19-25
  100%
  13,864
  17,804
  29,981
  45,996
  26-30
  100%
  16,310
  20,946
  35,272
  54,113
  31-35
  100%
  18,349
  23,564
  39,681
  60,877
  36-40
  100%
  20,388
  26,182
  44,090
  67,641
  41-45
  100%
  22,427
  28,801
  48,499
  74,405
  46-50
  100%
  25,485
  32,728
  55,113
  84,552
  51-55
  100%
  27,523
  35,346
  59,522
  91,316
  56-60
  100%
  31,601
  40,583
  68,340
  104,844
  61-64
  100%
  37,717
  48,437
  81,567
  125,136
  65
  100%
  37,717
  48,437
  81,567
  118,879*
  *ไม่มีความคุ้มครองด้านทันตกรรมและสายตาภายใต้ประกันสุขภาพนี้ / No Dental and Vision Benefit Cover
  อัตราเบี้ยประกัน ต่อปี (บาท) - ก่อนอากรแสตมป์ (Vision - สายตา)
  Age Group
  STANDARD MAX
  SUPERIOR PLUS
  PREMIER PLUS
  ULTIMA MAX
  0-4
  N/A
  Not Cover
  Not Cover
  Not Cover
  5-18
  N/A
  1,592
  3,184
  Included
  19-25
  N/A
  1,592
  3,184
  Included
  26-30
  N/A
  2,123
  4,245
  Included
  31-35
  N/A
  2,123
  4,245
  Included
  36-40
  N/A
  2,123
  4,245
  Included
  41-45
  N/A
  2,123
  4,245
  Included
  46-50
  N/A
  2,387
  4,773
  Included
  51-55
  N/A
  2,387
  4,773
  Included
  56-60
  N/A
  2,651
  5,301
  Included
  61-64
  N/A
  3,181
  6,363
  Included
  65
  N/A
  Not Cover
  Not Cover
  Not Cover
  อัตราเบี้ยประกัน ต่อปี (บาท) - ก่อนอากรแสตมป์ (Dental - ทันตกรรม)
  Age Group
  STANDARD MAX
  SUPERIOR PLUS
  PREMIER PLUS
  ULTIMA MAX
  0-4
  N/A
  Not Cover
  Not Cover
  Not Cover
  5-18
  N/A
  7,484
  13,098
  Included
  19-25
  N/A
  7,484
  13,098
  Included
  26-30
  N/A
  8,061
  14,106
  Included
  31-35
  N/A
  8,061
  14,106
  Included
  36-40
  N/A
  8,634
  15,109
  Included
  41-45
  N/A
  8,634
  15,109
  Included
  46-50
  N/A
  9,210
  16,118
  Included
  51-55
  N/A
  9,786
  17,126
  Included
  56-60
  N/A
  10,649
  18,636
  Included
  61-64
  N/A
  11,512
  20,146
  Included
  65
  N/A
  Not Cover
  Not Cover
  Not Cover
  *หมายเหตุ / Remarks
  1. หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่ / if a claim is made by any insured or covered person under the Policy during a Policy year, any No Claim Discount achieved will be lost and the status of the discount will be as at 1st policy year shown above.
  2. หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่ / if a claim relating to the previous year is subsequently submitted and accepted, and a No Claim Discount has already been given, The Company reserves the right to deduct the equivalent monetary amount of the No Claim Discount from the value of the claim. Any "No Claim Discount achieved will be lost and the status of the discount will be as at 1st policy.
  3. ส่วนลดกรณีไม่มีเคลมจะถูกนำมาคำนวณกับเบี้ยประกันภัยพื้นฐานเท่านั้น ทั้งนี้การเรียกร้องสินไหมภายใต้ความคุ้มครองทันตกรรมและสายตาจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณี ไม่มีเคลม / The No Claim Discount applies only to the premium in respect of the basic benefits. Claims against any additional benefits in the Policy for Vision or Dental will not affect the No Claim Discount.
  4. ผู้สมัครเอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขั้นต่ำ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน / The applicant must be Thai resident or reside in Thailand at least 6 months in 12 months period.
  5. การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรหมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางติดต่อกันสูงสุด 90 วันต่อครั้งการเดินทาง / The emergency medical evacuation service shall activate while the insured person travelling more than 150 kilometres away from home up to 90 consecutive days per trip.
  6. บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และ/หรือค่าอวัยวะเทียมแบบถาวรกรณีที่ผู้เอาประกันถือกรมธรรม์ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (ยกเว้นแผน ULTIMA MAX คุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์แรก) / The coverage of the permanent implanted medical devices and artificial organs are subject to 5 years waiting period (This waiting does not apply to the Ultima Max Plan).
  7. ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท / Information in this brochure is only preliminary information provided for the applicant to consider for applying for health insurance coverage from the company, all insuring conditions shall be referred to Definition, General Definition, General Exclusions, and Insuring Agreement of the health insurance policy of the company.
  8. สามารถต่ออายุต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันและความคุ้มครอง อาจถูกปรับตามประวัติสินไหม ความเสี่ยงด้านสุขภาพและอายุที่เพิ่มขึ้น / The insured has the ability to continuously renew the policy up to age 99 years, premium and coverage may be adjusted following the claim experience, health condition, increasing age.

  เงื่อนไขแบบฉบับเต็ม รายชื่อโรงพยาบาล

  โบรชัวร์ เอเชีย เฮลท์ วอรี่ ฟรี ใบคำขอเอาประกันภัย

  Asia Health Plus

  แผนประกันสุขภาพ เอเชียเฮลท์พลัส (ASIA HEALTH PLUS)

  คุ้มครอง คุ้มค่า ดูแลค่ารักษา จ่ายตามจริง ทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
  สบายใจ เพราะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด*
  สะดวก ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย
  อุ่นใจ กับเครือข่ายสถานพยาบาลและคลินิก มากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
  มั่นใจ รับประกันการต่ออายุตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
  สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ **
  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  **ผู้สมัครต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับประกันภัยข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  รายละเอียดความคุ้มครอง
  จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
  Special
  Silver
  Gold
  Platinum
  ความคุ้มครองหลัก
  แผน 1*
  แผน 2*
  แผน 3*
  แผน 4
  แผน 5
  แผน 6
  ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
  (ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี)
  215,000
  315,000
  415,000
  515,000
  615,000
  715,000
  ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
  (สูงสุดต่อวัน)
  2,100
  3,100
  4,100
  5,100
  6,100
  7,100
  ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน
  (ไม่เกิน 15 วันต่อปี)
  4,200
  6,200
  8,200
  10,200
  12,200
  14,200
  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
  ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดรวมถึง
  ค่าปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด
  ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)
  ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยนอก
  (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง)
  และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
  สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ
  (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
  ตามจริง (ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  การปลูกถ่ายไขกระดูก
  การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต
  (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)**
  10,000
  ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)
  1,000
  โรงพยาบาลในเครือข่าย (ไม่ต้องสำรองจ่าย)รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย แผน 1-3รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย แผน 4-6
  *ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2. รพ.บีเอ็นเอช (BNH) 3. รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท) 4. รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์) 5. รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และเครือข่าย เช่น 5.1 รพ.เปาโลพระประแดง 5.2 รพ.กรุงเทพพัทยา 5.3 รพ.กรุงเทพระยอง 5.4 รพ.กรุงเทพภูเก็ต 5.5 รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 5.6 รพ.กรุงเทพสมุย 5.7 รพ.กรุงเทพราชสีมา 5.8 รพ.กรุงเทพหัวหิน 5.9 รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ 5.10 รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ และบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาล โดยการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญา บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบล่วงหน้า 30 วัน
  ** การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรมครั้งสุดท้าย
  *** ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

  ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยนอกแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
  ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
  (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)
  8001,000
  1,0001,500
  1,2002,000
  ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม
  อ.บ.2 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
  การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร*
  10,00010,000
  *คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. รับประกันตั้งแต่อายุ 18 ปี – 65 ปี
  2. ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องลงลายมือชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม
  3. เป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับคนไทย และให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น
  4. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
  5. กรณีสมัครหลังอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี
  6.เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 4 – 6 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในทุก สถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิก
  7. เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 1 – 3 ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ทุกกรณี
  (1) รพ.บำรุงราษฎร์
  (2) รพ.บีเอ็นเอช (BNH)
  (3) รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท)
  (4) รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์)
  (5) รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ เช่น
  (5.1) รพ.เปาโลพระประแดง (5.2) รพ.กรุงเทพพัทยา
  (5.3) รพ.กรุงเทพระยอง (5.4) รพ.กรุงเทพภูเก็ต
  (5.5) รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ (5.6) รพ.กรุงเทพสมุย
  (5.7) รพ.กรุงเทพราชสีมา (5.8) รพ.กรุงเทพหัวหิน
  (5.9) รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ (5.10) รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
  บริษัทขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาล โดยการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญา บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบล่วงหน้า 30 วัน
  ข้อยกเว้นทั่วไป
            การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติ ที่เกิดจาก

  1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย หรือการตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ  หรือโรคทางพันธุกรรม
  2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้
   เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
  3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมัน
   หรือการคุมกำเนิด
  4. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  5. การตรวจรักษาหรือการป้องกัน การใช้ยาหรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง
   หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
  6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธี
   ให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัย การ
   บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยการรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
  7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
  8. การตรวจรักษาหรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน การขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณี
   จำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
  9. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
  10. การตรวจรักษาอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวชหรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึ่ม ความเครียด
   ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
  11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
  12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
  13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
  14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นแพทย์ สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา
   คู่สมรส หรือบุตรของผู้ได้รับความคุ้มครอง
  15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่
   ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง กิน ดื่ม หรือฉีด ยาหรือสารพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
  16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครอง ขณะอยู่ใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา”
    นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
  17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ เพราะการกระทำความผิดทาง
   อาญานั้น เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันยอมความกันได้
  19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษา
   ชีวิต) ขณะกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
  20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการ
   โดยสายการบินพาณิชย์
  21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
  22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
  23. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง
   การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ
   หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  24. การก่อการร้าย
  25. การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ
   แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
  26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

  คำนวณเบี้ยประกันภัย

  ประกันหน้าจอมือถือ เอเชีย โมบิชัวรันส์

  ประกันหน้าจอมือถือ เอเชีย โมบิชัวรันส์

  ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ที่มีการแจ้งขอทำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ และต้องมีการใช้งานไม่เกิน 15 วัน (นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จการซื้อ)
  ความคุ้มครอง
  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุภายนอกทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า ทำให้จอด้านหน้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เอาประกันภัยเกิดการแตกร้าว (Front Screen Damage) ทั้งนี้ไม่ว่าการแตกร้าวนั้นจะเกิดกับหน้าจอสัมผัส (Window glass) หรือหน้าจอแสดงผล (AMOLED)
  ระยะเวลาเอาประกันภัย
  365 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งทำประกันภัย
  จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
  สูงสุด 6,000 บาท
  เบี้ยประกันภัย
  1,209 บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  การชดใช้สินไหม
  บริษัทฯจะจ่ายชดเชยให้เป็นเงิน (Cash Indemnity)
  การสิ้นสุดความคุ้มครอง
  เมื่อได้รับแจ้งความเสียหาย และบริษัทฯได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือสิ้นสุดอายุความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก่อน

  ซื้อประกัน

  ประกันเดินทางต่างประเทศ เอเชีย แทรเวล อินชัวรันส์

  ประกันเดินทางต่างประเทศ เอเชีย แทรเวล อินชัวรันส์

  ความคุ้มครองจำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
  TA1TA2TA3TA4
  1. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
  1.1 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล รวมกรณีการส่งตัวผู้ป่วยกลับประเทศเพื่อรับการรักษาและ 10% สำหรับการรักษาต่อเนื่องภายใน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 7 วัน
  1.2 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลสำหรับการรักษาในประเทศไทยหลังจากที่กลับจากการเดินทาง ภายใน 7 วัน รักษาไม่เกิน 21 วัน
  1,500,000
  -
  1,500,000
  50,000
  2,000,000
  100,000
  3,000,000
  150,000
  2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,0001,500,0003,000,0005,000,000
  3. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ชดเชยวันละ สูงสุดไม่เกิน 20 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง-2,0002,0002,000
  4. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก500,000500,0001,000,0002,000,000
  5. การสูญหายหรือเสียหายของหนังสือเดินทาง-10,00020,00030,000
  6. การยกเลิกการเดินทาง หรือการลดจำนวนวันเดินทาง-20,00030,00050,000
  7. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา1,500,0003,000,0004,000,0005,000,000
  8. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา1,500,0003,000,0004,000,0005,000,000
  9. การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ5 วัน5 วัน5 วัน5 วัน
  10. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
  - จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50,000
  5,000
  11. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
  - จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
  -
  -
  30,000
  3,000
  50,000
  5,000
  50,000
  5,000
  12. การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน สำหรับทุกๆ 12 ชั่วโมงติดต่อกัน ไม่เกิน 10 ครั้ง รวมสูงสุด-20,00030,00050,000
  13. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน--30,00050,000
  14. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง หลังจาก 12 ชั่วโมง-10,00015,00020,000
  15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล--50,000100,000
  16. การส่งผู้เยาว์เดินทางกลับประเทศ--30,00060,000
  17. การสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง--5,0008,000
  ระยะเวลาเดินทาง (วัน)ตารางเบี้ยประกันภัย
  TA1TA2TA3TA4
  1 – 4 วัน347453608855
  5 – 6 วัน4916629101,304
  7 – 8 วัน5908001,1111,604
  9 – 10 วัน6388711,2101,755
  11 – 14 วัน7341,0091,4112,054
  15 – 21 วัน8801,2191,7132,505
  22 – 31 วัน1,0721,4972,1143,105
  32 – 60 วัน1,4812,0752,9404,326
  61 – 90 วัน1,8932,6563,7705,550
  เบี้ยประกันภัยรายปี3,0534,3276,1819,151
  หมายเหตุ
  1. ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
  2. เบี้ยประกันนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
  3. รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนด ข้อยกเว้น ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ กรณีผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองซื้อแผนประกันภัยนี้ด้วย
  - แผนประกันภัยแบบรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะที่มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ และเดินทางสูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
  - ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านประเทศดังต่อไปนี้ เกาหลีเหนือ, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อุซเบกิสถาน, อิรัก, อิสราเอล, คิวบา, คีร์กีซสถาน, เติร์กมินิสถาน, ทาจิกิสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, นิการากัว
  ตัวอย่างข้อยกเว้น
  การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุหรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้
  1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
  2. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทําที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  3. การก่อการร้าย
  4. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง
  5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเครียร์ได้
  6. ความรับผิดส่วนแรก
  7. ขณะที่เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น นักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
  8. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)
  9. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณเท่นขุดเจาะน้ำามัน หรือเหมืองใต้ดิน

  ซื้อประกัน

  PA Cover Plus

  PA Cover Plus

  แบบมีค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
  แผนประกันภัย PA COVER PLUS (แบบมีค่ารักษาพยาบาล)
  จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
  แผน 1
  PLUS ME-1
  แผน 2
  PLUS ME-2
  แผน 3
  PLUS ME-3
  แผน 4
  PLUS ME-4
  แผน 5
  PLUS ME-5
  แผน 6
  PLUS ME-6
  แผน 7
  PLUS ME-7
  แผน 8
  PLUS ME-8
  ความคุ้มครอง
  1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
  - อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
  100,000200,000300,000400,000500,000750,0001,000,0001,500,000
  2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  5,00010,00015,00020,00025,00037,50050,00075,000
  เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
  อาชีพ ชั้น 1 – 2
  4809101,2501,5201,8202,6203,5205,420
  อาชีพ ชั้น 3
  6801,2201,7202,3202,920---
  หมายเหตุ
  1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรก รับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
  แผนประกันภัย PA COVER PLUS (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล)
  จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
  แผน 1
  PLUS ME-1
  แผน 2
  PLUS ME-2
  แผน 3
  PLUS ME-3
  แผน 4
  PLUS ME-4
  แผน 5
  PLUS ME-5
  แผน 6
  PLUS ME-6
  แผน 7
  PLUS ME-7
  แผน 8
  PLUS ME-8
  ความคุ้มครอง
  1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
  - อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
  200,000400,000600,000800,0001,000,0001,500,0002,000,0003,000,000
  เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
  อาชีพ ชั้น 1 – 2
  4809101,2501,5201,8202,6203,5205,420
  อาชีพ ชั้น 3
  6801,2201,7202,3202,920---
  หมายเหตุ
  1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
  Value Plus

  Value Plus

  แผนประกันภัย PA VALUE PLUS
  จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
  VALUE PLUS 1VALUE PLUS 2VALUE PLUS 3VALUE PLUS 4
  อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2
  ความคุ้มครอง
  1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
  - อุบัติเหตุทั่วไป - การก่อการร้าย
  300,000300,000500,000500,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,000
  - อุบัติเหตุสาธารณะ
  600,000600,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,0004,000,0004,000,000
  - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
  150,000150,000250,000250,000500,000500,0001,000,0001,000,000
  2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
  30,00010,00050,00030,000100,00050,000200,000100,000
  3. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
  10,0005,00010,0005,00010,0005,00010,0005,000
  เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
  สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี
  1,6201,6202,1202,1203,2203,2206,0206,020
  หมายเหตุ
  1. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 3. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 4. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
  PA333

  PA333

  คุณสมบัติผู้ขอเอาประกันภัย
  1. อายุแรกเข้า ระหว่าง 16 ปี และไม่เกิน 65 ปี กรณีที่เกิน (แต่ไม่เกิน 70 ปี) สามารถทำได้โดยกรอกใบคำขอพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนประกอบทุกราย (ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป)
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยภัยแต่ละราย สามารถเอาประกันภัยได้ ไม่เกิน 3 กรมธรรม์ ยกเว้น กลุ่มอาชีพ ชั้น 4 ได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์
  3. กรณี ต้องการทำประกันภัย มากกว่า 1 กรมธรรม์ จะต้องกรอกใบคำขอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
  4. กรณีที่อายุเกิน 60 ปี สามารถทำประกันภัยได้ ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
  ระยะเวลา
  1 ปี (แจ้งภายหลัง)
  ความคุ้มครอง
  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
  ขยายความคุ้มครอง
  - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  - การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
  จำนวนเงินเอาประกันภัย
  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
  การเสียชีวิต จากการถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
  การเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
  ค่าจัดการงานศพ
  300,000.00 บาท
  300,000.00 บาท
  150,000.00 บาท
  400,000.00 บาท
  5,000.00 บาท
  ราคาเดียว 333 บาท
  คำนิยาม
  อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  ความคุ้มครอง
  ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้
  1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่งที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
  2. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
  3. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
  ค่าจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี (ยกเว้นโรคเอดส์)
  โดยเงื่อนไข ค่าจัดการงานศพ ระยะเวลารอคอย 3 เดือนแรกที่ทำประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่เริ่มคุ้มครองจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการงานศพ
  หมายเหตุ
  หลักฐานแสดงตน การขอทำประกันภัย สำเนาบัตรประชาชน

  กรุณากรอกใบคำขอ