ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เอเชียประกันภัย

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330

อาคารหลัง
ชั้น 1 ฝ่ายสินไหมรถยนต์

(ติดต่อด้านการเคลมประกัน)

อาคารหน้า
ชั้น 9 ฝ่ายการตลาด

(ติดต่อด้านงานขาย,บริการตัวแทน)

ชั้น 10 ฝ่ายบัญชี
ชั้น 12 ฝ่ายบุคคล (ติดต่อสมัครงาน)

ฝ่ายสารสนเทศ
สำนักผู้บริหาร

ชั้น 13 ฝ่ายรับประกันภัย
ชั้น 19 ฝ่ายการตลาด (ติดต่อซื้อประกันภัย)

โทร : 02-869-3399
แฟกซ์ : 02-250-5277
E-mail : care@asiainsurance.co.th

สาขาย่อยพัทยา

เลขที่ 265/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

โทร. 038-196-723-4
แฟกซ์ 038-196-723

สาขาย่อยนครสวรรค์

เลขที่ 49/37 หมู่ที่ 5 ถนนไกรลาส
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทร. 056-882-702
แฟกซ์ 056-882-703

สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลพบุรี

เลขที่ 96/92 ถนนพหลโยธิน (ซ.15)
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000

โทร. 086-344-5722

สาขานครราชสีมา

เลขที่ 440/15 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร 044-342-183
แฟกซ์ 044-342-184

สาขาย่อยขอนแก่น

เลขที่ 567/16 ตลาดอู้ฟู่ หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 043-468-518
แฟกซ์ 043-468-519

สาขาย่อยร้อยเอ็ด

เลขที่ 262-263 หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง

อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-515-565
แฟกซ์ 043-515-566

สาขาย่อยอุดรธานี

เลขที่ 392/20 หมู่ 5
ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทร. 042-126-558
แฟกซ์ 042-126-557

สาขาย่อยนครพนม

เลขที่ 405/2 ถนนอภิบาลบัญชา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000

โทร. 042-513-939
แฟกซ์ 042-515-774

สาขาย่อยอุบลราชธานี

เลขที่ 253 ถนนชยางกูร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร. 045-240-979
แฟกซ์ 045-251-549

สาขาย่อยเชียงใหม่

เลขที่ 88/2 หมู่ 6

ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร. 053-243-602
แฟกซ์ 053-243-603

สาขาย่อยภูเก็ต

เลขที่ 31/16 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 076-530-145
แฟกซ์ 076-530-145

สาขาหาดใหญ่

เลขที่ 1/15 ถนนสุวรรณวงศ์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 074-234-786-7, 074-232-161-2
แฟกซ์ 074-234-785

สาขาย่อยตรัง

เลขที่ 18/77 ถนนเพลินพิทักษ์
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000

โทร. 075-290-398-9
แฟกซ์ 075-220-559

ร้องเรียนปัญหาการใช้บริการต่างๆ

ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา / ขัดข้องจากการใช้บริการด้านต่างๆ

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของ บริษัทประกันวินาศภัย โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัท ได้ตามช่องทางการติดต่อ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ร้องเรียนผ่าน E-mail (ดาวน์โหลดแบบแจ้งเรื่องร้องเรียน)
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน ดังนี้
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน ดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรแสดงตน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(2) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
(3) หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งค่าใช้บริการ (ถ้ามี)ระบุ……………………………………………………………………………………………………..
และส่ง E-mail มาที่: complaint@asiainsurance.co.th
ร้องเรียนด้วยตนเอง
หรือทางจดหมาย
ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ สนญ.บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
ในวัน และเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.)
หรือยื่นร้องเรียนมาที่รองประธานสายงานปฏิบัติการควบคุมกำกับธุรกิจ
ตรวจสอบภายในและจัดการความเสี่ยงบริษัท
บริษัท บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 0-2869-3399 ต่อ 1601, 1104

ทั้งนี้การร้องเรียนในแต่ละช่องทางดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เป็นการร้องเรียนต่อเมื่อได้แสดงรายละเอียดหลักฐานครบถ้วน และนำส่งแบบแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) แล้ว
หมายเหตุ
แบบฟอร์มสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เรื่องร้องเรียนของท่านได้รับการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว ขอความกรุณากรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/สถานที่ร้องเรียนให้ชัดเจน

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ