การประกันภัยรถยนต์

การประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ

 • เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันจะต้องทำ โดย พ.ร.บ. มีชื่อเต็มว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ซึ่งรัฐบาลได้ออกกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่ประสบอุบัติภัยอันเกิดจากยวดยานพาหนะในท้องถนน โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ดังนั้นรถทุกคันจึงจำเป็นต้องทำประกัน พ.ร.บ. ซึ่งรวมถึง รถจักรยานยนต์และรถรับจ้างต่างๆ ด้วย
ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครอง
วงเงินคุ้มครอง
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
ไม่เกิน 30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
35,000
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องตัน ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้ว ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
ไม่เกิน 80,000
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
300,000
2.3 สูญเสียอวัยวะ
- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป
200,000
- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน
250,000
- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน
300,000
2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
สูงสุดไม่เกิน 4,000
หมายเหตุ
- ผู้ขับขี่่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ความคุ้มครองและจำนวนเงินความรับผิด (ประเภท 1)
ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอกรถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1) ความเสียหายต่อชีวิต
ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
1) ความเสียหายต่อรถยนต์1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล
1,000,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง
ตามทุนประกัน บาท / ครั้ง

1.1 ความเสียหายส่วนแรก
- บาท / ครั้ง
1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

ก) ผู้ขับขี่ 1 คน 100,000 บาท

ข) ผู้โดยสาร 6 คน 100,000 บาท

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว

ก) ผู้ขับขี่ 1 คน - บาท / สัปดาห์

ข) ผู้โดยสาร คน - บาท/คน/สัปดาห์
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน2) รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้2) ค่ารักษาพยาบาล
2,500,000 บาท / ครั้ง

2.1 ความเสียหายส่วนแรก
- บาท / ครั้ง
ตามทุนประกัน บาท100,000 บาท/คน
3) การประกันตัวผู้ขับขี่
300,000 บาท/ครั้ง
จำนวนที่นั่ง : เก๋ง 7 ที่นั่ง , กระบะ 5 ที่นั่ง

การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2

ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากกรมธรรม์ประเภท 1
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

เอเชีย 2 กันชน

คุ้มครองรถคุณ เมื่อถูกรถคู่กรณีไม่มีประกันภัยเฉี่ยวชน

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
คุ้มครองบุคคลภายนอกชีวิต 500,000 บาททรัพย์สิน 1,000,000 บาท
คุ้มครองบุคคลในรถ
เอเชีย 2 กันชน
PA
100,000 บาท
ค่ารักษา
100,000 บาท
ที่นั่ง
7 (เก๋ง)
4 (กระบะ,ตู้)
ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง
รถชน รถหาย ไฟไหม้100,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัย
รถเก๋ง3,350 บาท
รถกระบะปิคอัพ3,750 บาท

หมายเหตุ:
(1) สำหรับรถรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (320) เท่านั้น (2) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ.(ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท (3) ไม่จำกัดอายุรถยนต์, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (4) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกัันภัยที่เลือก (5) ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รถมูลนิธิ รถร่วม รถกู้ชีพ รถอาสากู้ภัย รถติดไซเรน ฯลฯ (6) ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ซ หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพจากเดิม และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล๋็กหรือหลังคา เป็นต้น

เอเชีย icon-2plus

ประกันภัยชั้น 2 ที่ซ่อมรถคุณรวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
คุ้มครองบุคคลภายนอกชีวิต 500,000 บาททรัพย์สิน 1,000,000 บาท
คุ้มครองบุคคลในรถ
เอเชีย icon-2plus
PA
100,000 บาท
ค่ารักษา
100,000 บาท
ที่นั่ง
7 (เก๋ง)
4 (กระบะ,ตู้)
ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง
เริ่มต้นเพียง 5,900 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัยเอเชีย icon-2plusเอเชีย icon-2plus 35 UP
รถชน รถหาย ไฟไหม้
100,000 บาท200,000 บาท100,000 บาท
รถกลุ่ม 3, 4, 5
รถเก๋ง/ปิคอัพ
6,900 บาท8,500 บาท5,900 บาท
(เฉพาะรถเก๋ง)
รถตู้9,700 บาท10,300 บาท6,500 บาท
(เฉพาะรถปิคอัพ)
รถกลุ่ม 1, 2
รถเก๋ง/ปิคอัพ
8,900 บาท9,500 บาท6,900 บาท
(เฉพาะรถเก๋ง)
รถตู้10,700 บาท11,300 บาท

หมายเหตุ:
(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของ โรงงานเท่านั้น (6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น Mercedes-Benz, BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ (7) 2 พลัส 35 Up ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เกิดเหตุ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด

เอเชีย icon-2plus มอเตอร์ไซค์

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ รวมรถหาย ไฟไหม้

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
คุ้มครอง
บุคคลภายนอก
ชีวิต 300,000 บาท
ทรัพย์สิน 600,000 บาท
ชีวิต 300,000 บาท
ทรัพย์สิน 600,000 บาท
PA (2 ที่นั่ง)50,000 บาท/คน50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท/ครั้ง100,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)10,000 บาท/ครั้ง10,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง)50,000 บาท/คน
รถหาย ไฟไหม้
อายุรถ 1-3 ปี
อายุรถ 4-5 ปี

10,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง

10,000 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
ราคาเพียง1,999 บาท2,257 บาท

หมายเหตุ:
(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวน เงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตาม มาตรฐานของโรงงานเท่านั้น

เอเชีย icon-3plus สบาย สงกรานต์

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
ต่อคน
ต่อครั้ง
ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย500,00010,000,000
- ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน-1,000,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
- อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถ เพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถประกัน1,000,000ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
- ค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถประกัน100,000ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
- การประกันตัวผู้ขับขี่-300,000
ความคุ้มครองต่อรถที่เอาประกันภัย
- ความเสียหาต่อรถยนต์ จากการชนกับยานพาหนะทางบก100,000
- รถสูญหาย/ไฟไหม้-
- ค่าเสียหายส่วนแรก2,000
ประเภทรถยนต์
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ไม่รวม พรบ.)
รถเก๋งส่วนบุคคลไม่เกิน 2,000 CC (รหัส 110)
รถเก๋งส่วนบุคคลเกิน 2,000 CC (รหัส 110)
ราคาเดียว 399 บาท
รถกระบะปิคอัพ (รหัส 320)

เงื่อนไขการรับประกันภัย และความคุ้มครอง:
(1) สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (2) รถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110), รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) (3) เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมเบี้ยประกันภัย พรบ. (ภาคบังคับ) : เก๋ง = 645.21 บาท, กระบะปิคอัพ = 967.28 บาท (4) ไม่จำกัดอายุรถยนต์, ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย (5) ไม่รับประกันรถยนต์ทีใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์ (6) ไม่รับประกันรถมูลนิธิ หรือรถร่วม, รถกู้ชีพ, รถอาสากู้ภัย, รถติดไซเรน ฯลฯ (7) ไม่รับประกันรถบรรทุกเชื้อเพลิง กรด แก๊ส หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย, รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม หรือดัดแปลงจากสภาพเดิม เช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง, รถปรับแต่งเครื่องยนต์, ติดเคฟลาร์ (cafla), สติ้กเกอร์ตกแต่งทุกชนิด และหรือ รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษต่าง ๆ เช่น ติดตั้งตู้เหล็กพร้อมเครื่องทำความเย็น, เครน, ตะแกรงเหล็ก, เฮี๊ยบ, โครงเหล็กหรือหลังคา หรืออุปกรณ์ใดๆ (8) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (9) คุ้มครองความเสียหาต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก (10) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานเท่านั้น

เอกสารประกอบการทำประกันภัยรถยนต์:
(1) หลักฐานการซื้อขายสำหรับรถที่อายุไม่เกินปี (ป้ายแดง) (2) สำเนาทะเบียนรถที่ขอทำประกันภัย (3) สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาใบขับขี่

 

 

เอเชีย icon-3plus

ประกันภัยชั้น 3 ที่ซ่อมรถคุณ

 • ไม่จำกัดอายุรถ
คุ้มครองบุคคลภายนอกชีวิต 500,000 บาททรัพย์สิน 1,000,000 บาท
คุ้มครองบุคคลในรถ
เอเชีย icon-3plus Vehicle
PA
100,000 บาท
ค่ารักษา
100,000 บาท
ที่นั่ง
7 (เก๋ง)
4 (กระบะ,ตู้)
ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)100,000 บาท/ครั้ง
เริ่มต้นเพียง 6,800 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัยเอเชีย icon-3plusเอเชีย icon-3plus SPECIAL
รถกลุ่ม 3, 4, 56,800 บาท7,500 บาท
รถกลุ่ม 1, 27,800 บาท8,500 บาท
ค่าเสียหายส่วนแรก2,000 บาท

หมายเหตุ:
(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของ โรงงานเท่านั้น (6) รถกลุ่ม 1, 2 เช่น Mercedes-Benz,BMW, VOLVO, AUDI และอื่นๆ (7) มีค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิด 2,000 บาท

เอเชีย icon-3 เซฟ

ประกันภัยชั้น 3 ราคาประหยัด คุ้มครอง คุ้มค่า คุ้มสุดๆ

 • เลือกความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการ
 • บริการให้คำปรึกษาเรียกร้องค่าเสียหาย (เมื่อเป็นฝ่ายถูก)
เอเชีย icon-3 เซฟ EXTRAเอเชีย icon-3 เซฟ SPECIAL
คุ้มครองบุคคลภายนอก
ชีวิต
ทรัพย์สิน
500,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
2,000,000 บาท
คุ้มครองบุคคลในรถ
PA
ค่ารักษา
50,000 บาท
50,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท
จำนวนที่นั่ง
ประกันตัวผู้ขับขี่
เก๋ง และ ปิคอัพ 5 ที่นั่ง / รถตู้ 7 ที่นั่ง
200,000 บาท/ครั้ง
อัตราเบี้ยประกันภัย
รถเก๋ง2,250 บาท2,500 บาท
รถกระบะ3,000 บาท3,250 บาท
รถตู้ส่วนบุคคล3,250 บาท3,500 บาท

หมายเหตุ:
(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) ไม่จำกัดอายุรถ

เอเชีย icon-3 กันชน

คุ้มครองรถคุณ เมื่อถูกรถคู่กรณีไม่มีประกันภัยเฉี่ยวชน

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
คุ้มครองบุคคลภายนอกชีวิต 500,000 บาททรัพย์สิน 1,000,000 บาท
คุ้มครองบุคคลในรถ
เอเชีย icon-3 กันชน
PA
100,000 บาท
ค่ารักษา
100,000 บาท
ที่นั่ง
7 (เก๋ง)
4 (กระบะ,ตู้)
ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)100,000 บาท/ครั้ง
ราคาเดียว 3,333 บาท

หมายเหตุ:
(1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอา ประกันภัย ฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย ที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่งหรือ รถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของ โรงงานเท่านั้น

เอเชีย icon-3 มอเตอร์ไซค์

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ

 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่จำกัดอายุรถ
คุ้มครอง
บุคคลภายนอก
ชีวิต 300,000 บาท
ทรัพย์สิน 600,000 บาท
ชีวิต 300,000 บาท
ทรัพย์สิน 600,000 บาท
PA (2 ที่นั่ง)50,000 บาท/คน50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่100,000 บาท/ครั้ง100,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง)10,000 บาท/ครั้ง10,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง)-50,000/คน
ราคาเพียง1,699 บาท1,999 บาท

หมายเหตุ:
(1) สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก (4) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตาม มาตรฐานของโรงงานเท่านั้น

รางวัลมาตราฐานการให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim System) ปี 2557

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 • อู่ซ่อมรถมาตรฐาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่า 70 แห่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากกว่า 300 แห่ง
 • ศูนย์ HOTLINE 02-869-3333 รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์บริการเคลม ทั่วประเทศมากกว่า 80 แห่ง