การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เอเชีย icon-2plus Perfect Holiday


2plus perfect holiday 600_1

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

หมวดที่ 1) การประกันภัยการเดินทาง

1.1การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1,500,000
3,000,000
5,000,000
1.2การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างเดินทางไม่เกิน
300,000
300,000
300,000
– ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้งกรณีเจ็บป่วย
30,000
30,000
30,000
1.3ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก รวมถึงความรับผิดจากการขับขี่รถยนต์
500,000
1,00,000
2,000,000
– จำกัดความรับผิดสูงสุดต่อบุคคลภายนอกแต่ละคน ทั้งร่างกายและทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน
100,000
200,000
300,000
1.4การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
20,000
30,000
50,000
– จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
2,000
3,000
5,000
1.5การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในรถยนต์อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่รถยนต์ระหว่างการเดินทาง หรือถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะชัดเจนต่อตัวรถยนต์
20,000
30,000
50,000
– จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
2,000
3,000
5,000
1.6การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง และการลดจำนวนวันเดินทาง
20,000
30,000
50,000

หมวดที่ 2) การประกันภัยที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้าน

2.1ความคุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัย จากอัคคีภัย
100,000
100,000
100,000
2.2ความคุ้มครองการถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
100,000
100,000
100,000

หมวดที่ 3) การประกันภัยความเสียหายสำหรับรถยนต์

3.1การประกันภัยความสูญเสียทางการเงิน จากการชนกับยานพาหนะทางบก
100,000
100,000
100,000
3.2การประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหายของรถยนต์ เนื่องจากการถูกลักทรัพย์ทั้งคัน หรือถูกไฟไหม้
100,000
100,000
100,000

เบี้ยประกันภัยสำหรับการเดินทาง

1 – 7 วัน

600

670

800

8 – 14 วัน

865

965

1,115

15 – 30 วัน

1,500

1,650

1,900

Asia Travel Insurance

เงื่อนไขการรับประกันภัย/General terms and conditions

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ กรณีผู้เอาประกันภัยอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองซื้อแผนประกันภัยนี้ด้วย/
  Insurance person must be between 1-75 years old. In case of insured age 1-14 years, a joint insurance with a parent is required
 • แผนประกันภัยรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ และเดินทางสูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง/
  For Annual Plan, insured must be between 15-65 years old. Unlimited trip is offered but each trip must not exceed 90 consecutive days
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น/
  Thai or Non-Thai nationalities having resident in Thailand, outbound travelling from Thailand and return to thailand
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ/
  Insured person must not have any physical deformity or disability
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่านประเทศดังต่อไปนี้ เกาหลีเหนือ, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อุซเบกิสถาน, อิรัก, อิสราเอล, คิวบา, คีร์กีซสถาน, เติร์กมินิสถาน, ทิจิกิสถาน, เลบานอน, ลิเบีย, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ซีเรีย, นิการากัว
This Policy will not cover any loss, injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or through North Korea, Afghanistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Iraq, Israel, Cuba, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Lebanon, Libya, Pakistan, Palestine, Syria, Nicaragua

ความคุ้มครอง/Coverage
จำนวนผลประโยชน์/Benefit (บาท/Baht)
รายละเอียด
TA1
TA2
TA3
TA4
1. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (Medical Expense due to Accident and Sickness)
1.1 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล รวมกรณี การส่งตัวผู้ป่วย
กลับประเทศเพื่อรับการรักษา และ 10% สำหรับการรักษาต่อเนื่อง
ภายใน 12 ชั่วโมง ไม่เกิน 7 วัน
    (Overseas Medical Expense Reimbursement, Including Repatriation and 10% for the follow-up within 12 hours, not exceeding 7 days)
1,500,000
1,500,000
2,000,000
3,000,000
1.2 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลสำหรับการรักษาในประเทศไทยหลังจากที่กลับจากการเดินทาง ภายใน 7 วัน รักษาไม่เกิน 21 วัน
    (Medical Expenses for case follow-up after return to Thailand within 7 days from the returning date, maximum medical treatment 21 days)
-
50,000
100,000
150,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
    (Loss of life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability caused by accident)
1,000,000
1,500,000
3,000,000
5,000,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ชดเชยวันละ สูงสุดไม่เกิน 20 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
    (Overseas Daily Hospital Income Benefit per day, maximum 20 days)
-
2,000
2,000
2,000
4. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability)
500,000
500,000
1,000,000
2,000,000
5. การสูญหายหรือเสียหายของหนังสือเดินทาง
    (Loss of Personal Documents Overseas)
-
10,000
20,000
30,000
6. การยกเลิกการเดินทาง หรือการลดจำนวนวันเดินทาง
    (Trip Cancellation Expenses / Trip Curtailment Expenses)
-
20,000
30,000
50,000
7. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
    (Emergency Medical Evacuation and Repatriation)
1,500,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
8. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
    (Repatriation of Mortal Remains)
1,500,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
9. การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ
    (Automatic extension of the insured duration)
5 วัน/days
5 วัน/days
5 วัน/days
5 วัน/days
10. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
     (Loss of Personal Baggage and/or Personal Effects)
-
-
-
50,000
- จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด (Maximum pay per piece/pair/set)
-
-
-
5,000
11. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
     (Loss of Personal Baggage and/or Personal Property within the luggage due to the natural disaster)
-
30,000
50,000
50,000
- จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด (Maximum pay per piece/pair/set)
-
3,000
5,000
5,000
12. การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน สำหรับทุกๆ 12 ชั่วโมงติดต่อกัน ไม่เกิน 10 ครั้ง รวมสูงสุด
     (Flight delay, for every 12 consecutive hours delay but not exceeding 10 times maximum)
-
20,000
30,000
50,000
13. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน
     (Missed Connecting flight)
-
-
30,000
50,000
14. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง หลังจาก 12 ชั่วโมง
     (Baggage Delay, over 12 hours)
-
10,000
15,000
20,000
15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
      (Hospital Visit)
-
-
50,000
100,000
16. การส่งผู้เยาว์เดินทางกลับประเทศ (Return of Children)
-
-
30,000
60,000
17. การสูญหายหรือเสียหายของเงินสดและเช็คเดินทาง
     (Loss of Personal Money and travelling cheque)
-
-
5,000
8,000
Period of Insurance
ตารางเบี้ยประกันภัย/Premium Table (บาท/Baht)
(วัน/Days)
TA1
TA2
TA3
TA4
1-4
347
453
608
855
5-6
491
662
910
1,304
7-8
590
800
1,111
1,604
9-10
638
871
1,210
1,755
11-14
734
1,009
1,411
2,054
15-21
880
1,219
1,713
2,505
22-31
1,072
1,497
2,114
3,105
32-60
1,481
2,075
2,940
4,326
61-90
1,893
2,656
3,770
5,550
เบี้ยประกันรายปี/Annual Premium
3,053
4,327
6,181
9,151
ตัวอย่างข้อยกเว้น/Exclusion examples
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุหรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้/This policy will not cover any loss, injury, damage or legal liability arising directly from
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง/Suicide or attempt suicide or self-inflicted injury
2. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึก หรือเหตุการใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฏอัยการศึก/War, invasion, act of foreign enemies or warlike acts whether declared or otherwise, civil war, insurrection,rebellion, riot, strike, civil commotion, revolution, Coup d'état, martial law announcement or any incident causing the announcement or maintenence of martial law.
3. การก่อการร้าย/Terrorism
4. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเอง/Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or any nuclear refuse arising from the combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear fission/fusion
5. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้/Explosion of radioactivity or nuclear component or other hazardous material which may cause explosion in a nuclear process
6. ความรับผิดส่วนแรก/Deductible
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น นักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม/While the insured is working as pilot or crew in any aircraft, soldier,
police, or involved in an act of war or suppression
8. ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุัมครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย (ถ้ามี)/While the insured travels to the excluded countries or outside territorial limit specified on the policy or endorsement (if any)
9. ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือเหมืองใต้ดิน/While the insured is on oil excavation platform or underground mine

 

สั่งซื้อออนไลน์

Asia Health Plus

แผนประกันสุขภาพที่มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและการเสียชีวิต
หรือสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ พร้อมรับความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก

 • สบายใจ เพราะจ่ายค่ารักษาตามจริง
 • สะดวก ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษา
 • อุ่นใจ กับเครือข่ายสถานพยาบาลมากกว่า 400 แห่ง
 • มั่นใจ รับประกันการต่ออายุตลอดชีวิต*
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เงื่อนไขการรับประกันสุขภาพ

ตารางผลประโยชน์
จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
รายละเอียด
แผน1
แผน2
แผน3
ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
215,000
315,000
415,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน)
ค่าห้อง ไอ ซี ยู สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปี)
2,100
4,200
3,100
6,200
4,100
8,200
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดรวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม)
และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วันสำหรับอุบัติเหตุนั้น ๆ
(รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)


ตามจริง**


ตามจริง**


ตามจริง**
ค่ารถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)
1,000
1,000
1,000
การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต
10,000
10,000
10,000
ประกันอุบัติเหตุ (อบ.2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
10,000
10,000
10,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
มาตรฐาน
กลาง
สูง
ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ และค่าตรวจในห้องแล็ป
(สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)
800
1,000
1,200
หมายเหตุ
* รับประกันต่ออายุตลอดชีวิตเพียงแค่สมัครกรมธรรม์ก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
** เฉพาะค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง (ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี)
1. ให้ความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศ
2. แผนประกันนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้
    (1) ร.พ. บำรุงราษฎร์
    (2) ร.พ. กรุงเทพและเครือข่าย เช่น
         (2.1) ร.พ.กรุงเทพ(ศูนย์วิจัย) (2.2) ร.พ.กรุงเทพพระประแดง (2.3) ร.พ.กรุงเทพพัทยา (2.4) ร.พ.กรุงเทพระยอง
         (2.5) ร.พ.กรุงเทพภูเก็ต (2.6) ร.พ.กรุงเทพหาดใหญ่ (2.7) ร.พ.กรุงเทพสมุย (2.8) ร.พ.กรุงเทพราชสีมา
         (2.9) ร.พ.กรุงเทพหัวหิน (2.10) ร.พ.สมิติเวช (สุขุมวิท) (2.11) ร.พ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์) (2.12) ร.พ.บีเอ็นเอช
         (2.13) ร.พ.กรุงเทพไชน่าทาวน์ (2.14) ร.พ.กรุงเทพเชียงใหม่

 

คำนวณเบี้ย

เอเชีย icon-pa 333

แบบประกันภัยที่มุ่งหวังจะบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน เมื่อการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร

 • สำหรับอายุ 16-55 ปี
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้งเชิง (อบ.1)
300,000 บาท
การเสียชีวิต จากการถูกฆ่า
หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
300,000 บาท
การเสียชีวิต จากการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
150,000 บาท
การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ100,000 บาท
ค่าจัดการงานศพ5,000 บาท
ราคาเดียว 333 บาท

กรุณาเลือกวัน เดือน ปีเกิด