การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เอเชีย icon-2plus Perfect Holiday


2plus perfect holiday 600_1

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

หมวดที่ 1) การประกันภัยการเดินทาง

1.1การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1,500,000
3,000,000
5,000,000
1.2การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างเดินทางไม่เกิน
300,000
300,000
300,000
– ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้งกรณีเจ็บป่วย
30,000
30,000
30,000
1.3ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก รวมถึงความรับผิดจากการขับขี่รถยนต์
500,000
1,00,000
2,000,000
– จำกัดความรับผิดสูงสุดต่อบุคคลภายนอกแต่ละคน ทั้งร่างกายและทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน
100,000
200,000
300,000
1.4การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
20,000
30,000
50,000
– จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
2,000
3,000
5,000
1.5การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในรถยนต์อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่รถยนต์ระหว่างการเดินทาง หรือถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะชัดเจนต่อตัวรถยนต์
20,000
30,000
50,000
– จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
2,000
3,000
5,000
1.6การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง และการลดจำนวนวันเดินทาง
20,000
30,000
50,000

หมวดที่ 2) การประกันภัยที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้าน

2.1ความคุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัย จากอัคคีภัย
100,000
100,000
100,000
2.2ความคุ้มครองการถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
100,000
100,000
100,000

หมวดที่ 3) การประกันภัยความเสียหายสำหรับรถยนต์

3.1การประกันภัยความสูญเสียทางการเงิน จากการชนกับยานพาหนะทางบก
100,000
100,000
100,000
3.2การประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหายของรถยนต์ เนื่องจากการถูกลักทรัพย์ทั้งคัน หรือถูกไฟไหม้
100,000
100,000
100,000

เบี้ยประกันภัยสำหรับการเดินทาง

1 – 7 วัน

600

670

800

8 – 14 วัน

865

965

1,115

15 – 30 วัน

1,500

1,650

1,900

Asia Health Plus

แผนประกันสุขภาพที่มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและการเสียชีวิต
หรือสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ พร้อมรับความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก

  • สบายใจ เพราะจ่ายค่ารักษาตามจริง
  • สะดวก ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษา
  • อุ่นใจ กับเครือข่ายสถานพยาบาลมากกว่า 400 แห่ง
  • มั่นใจ รับประกันการต่ออายุตลอดชีวิต*
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เงื่อนไขการรับประกันสุขภาพ

ตารางผลประโยชน์
จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
รายละเอียด
แผน1
แผน2
แผน3
ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี
215,000
315,000
415,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล (สูงสุดต่อวัน)
ค่าห้อง ไอ ซี ยู สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปี)
2,100
4,200
3,100
6,200
4,100
8,200
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดรวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม)
และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วันสำหรับอุบัติเหตุนั้น ๆ
(รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)


ตามจริง**


ตามจริง**


ตามจริง**
ค่ารถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)
1,000
1,000
1,000
การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต
10,000
10,000
10,000
ประกันอุบัติเหตุ (อบ.2) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
10,000
10,000
10,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
มาตรฐาน
กลาง
สูง
ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ และค่าตรวจในห้องแล็ป
(สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)
800
1,000
1,200
หมายเหตุ
* รับประกันต่ออายุตลอดชีวิตเพียงแค่สมัครกรมธรรม์ก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
** เฉพาะค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง (ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี)
1. ให้ความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศ
2. แผนประกันนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้
    (1) ร.พ. บำรุงราษฎร์
    (2) ร.พ. กรุงเทพและเครือข่าย เช่น
         (2.1) ร.พ.กรุงเทพ(ศูนย์วิจัย) (2.2) ร.พ.กรุงเทพพระประแดง (2.3) ร.พ.กรุงเทพพัทยา (2.4) ร.พ.กรุงเทพระยอง
         (2.5) ร.พ.กรุงเทพภูเก็ต (2.6) ร.พ.กรุงเทพหาดใหญ่ (2.7) ร.พ.กรุงเทพสมุย (2.8) ร.พ.กรุงเทพราชสีมา
         (2.9) ร.พ.กรุงเทพหัวหิน (2.10) ร.พ.สมิติเวช (สุขุมวิท) (2.11) ร.พ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์) (2.12) ร.พ.บีเอ็นเอช
         (2.13) ร.พ.กรุงเทพไชน่าทาวน์ (2.14) ร.พ.กรุงเทพเชียงใหม่

 

คำนวณเบี้ย

เอเชีย icon-pa 333

แบบประกันภัยที่มุ่งหวังจะบนนเทาความเดือดร้อนทางการเงิน เมื่อการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร

  • สำหรับอายุ 16-55 ปี
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้งเชิง (อบ.1)
300,000 บาท
การเสียชีวิต จากการถูกฆ่า
หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
300,000 บาท
การเสียชีวิต จากการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
150,000 บาท
การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ100,000 บาท
ค่าจัดการงานศพ5,000 บาท
ราคาเดียว 333 บาท

กรุณาเลือกวัน เดือน ปีเกิด