Asia Insurance | Buy Online

สั่งซื้อออนไลน์

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

เลือกประกันที่ต้องการซื้อ

กรณีรถยนต์จดทะเบียนก่อนปี 2000 หรือรถยนต์ประเภทอื่นๆ ที่ไม่มีในระบบ กรุณาติดต่อ Call Center 02-869-3300 หรือ คลิก

ข้อมูลส่วนตัว

 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน

 

ที่อยู่สําหรับจัดส่งกรมธรรม์

ข้อมูลรถยนต์

(ตัวอย่าง ศฮ1234)

รูปแบบการชําระเงิน

ข้อมูลอื่นๆ

ท่านได้รับข้อมูลกิจกรรมจากสื่อใด