Asia Health Plus

แผนประกันสุขภาพ เอเชียเฮลท์พลัส (ASIA HEALTH PLUS)

คุ้มครอง คุ้มค่า ดูแลค่ารักษา จ่ายตามจริง ทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
สบายใจ เพราะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด*
สะดวก ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย
อุ่นใจ กับเครือข่ายสถานพยาบาลและคลินิก มากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
มั่นใจ รับประกันการต่ออายุตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ **
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
**ผู้สมัครต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับประกันภัยข้อยกเว้นความคุ้มครอง
รายละเอียดความคุ้มครอง
จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
Special
Silver
Gold
Platinum
ความคุ้มครองหลัก
แผน 1*
แผน 2*
แผน 3*
แผน 4
แผน 5
แผน 6
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
(ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี)
215,000
315,000
415,000
515,000
615,000
715,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
(สูงสุดต่อวัน)
2,100
3,100
4,100
5,100
6,100
7,100
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน
(ไม่เกิน 15 วันต่อปี)
4,200
6,200
8,200
10,200
12,200
14,200
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดรวมถึง
ค่าปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยนอก
(กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง)
และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ
(รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)

ตามจริง (ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
การปลูกถ่ายไขกระดูก
การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต
(สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)**
10,000
ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)
1,000
โรงพยาบาลในเครือข่าย (ไม่ต้องสำรองจ่าย)รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย แผน 1-3รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย แผน 4-6
*ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2. รพ.บีเอ็นเอช (BNH) 3. รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท) 4. รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์) 5. รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และเครือข่าย เช่น 5.1 รพ.เปาโลพระประแดง 5.2 รพ.กรุงเทพพัทยา 5.3 รพ.กรุงเทพระยอง 5.4 รพ.กรุงเทพภูเก็ต 5.5 รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 5.6 รพ.กรุงเทพสมุย 5.7 รพ.กรุงเทพราชสีมา 5.8 รพ.กรุงเทพหัวหิน 5.9 รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ 5.10 รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรมครั้งสุดท้าย
*** ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยนอกแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
(สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)
8001,000
1,0001,500
1,2002,000
ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม
อ.บ.2 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร*
10,00010,000
*คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันตั้งแต่อายุ 18 ปี – 65 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องลงลายมือชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม
3. เป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับคนไทย และให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
5. กรณีสมัครหลังอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี
6.เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 4 – 6 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในทุก สถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิก
7. เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 1 – 3 ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ทุกกรณี
(1) รพ.บำรุงราษฎร์
(2) รพ.บีเอ็นเอช (BNH)
(3) รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท)
(4) รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์)
(5) รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ เช่น
(5.1) รพ.เปาโลพระประแดง (5.2) รพ.กรุงเทพพัทยา
(5.3) รพ.กรุงเทพระยอง (5.4) รพ.กรุงเทพภูเก็ต
(5.5) รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ (5.6) รพ.กรุงเทพสมุย
(5.7) รพ.กรุงเทพราชสีมา (5.8) รพ.กรุงเทพหัวหิน
(5.9) รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ (5.10) รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกันสุขภาพ
ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่า ประกันสุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
- สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย หรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
- การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
- ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
- การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
- การตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร), การคุมกำเนิด การทำหมัน การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
- ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor or Cancer) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิด (Hernias) ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (Pterygium or Cataract) การตัดทอนซอล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เส้นเลือดขอดที่ขา (Varicose veins) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
ประกันอุบัติเหตุ
ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้
- กีฬาผาดโผน
- ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
- การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
- การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
- ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
- โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
- การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
- กรณีพิพาท หรือ จลาจล
- การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
- สงคราม
- กัมมันตภาพรังสี
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ASIA MOBISURANCE

ASIA MOBISURANCE

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ที่มีการแจ้งขอทำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ และต้องมีการใช้งานไม่เกิน 15 วัน (นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จการซื้อ)
ความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุภายนอกทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า ทำให้จอด้านหน้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เอาประกันภัยเกิดการแตกร้าว (Front Screen Damage) ทั้งนี้ไม่ว่าการแตกร้าวนั้นจะเกิดกับหน้าจอสัมผัส (Window glass) หรือหน้าจอแสดงผล (AMOLED)
ระยะเวลาเอาประกันภัย
365 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งทำประกันภัย
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
สูงสุด 6,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เบี้ยประกันภัย
1,209 บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชดใช้สินไหม
บริษัทฯจะจ่ายชดเชยให้เป็นเงิน (Cash Indemnity)
การสิ้นสุดความคุ้มครอง
เมื่อได้รับแจ้งความเสียหาย และบริษัทฯได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือสิ้นสุดอายุความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก่อน

Buy Insurance

ประกันเดินทางต่างประเทศ เอเชีย แทรเวล อินชัวรันส์

ประกันเดินทางต่างประเทศ เอเชีย แทรเวล อินชัวรันส์

CoverageBenefit (Baht)
TA1TA2TA3TA4
1. Medical Expense due to Accident and Sickness
1.1 Overseas Medical Expense Reimbursement, Including Repatriation and 10%
for the follow-up within 12 hours, not exceeding 7 days
1.2 Medical Expenses for case follow-up after return to Thailand within 7 days
from the returning date, maximum medical treatment 21 days
1,500,000
-
1,500,000
50,000
2,000,000
100,000
3,000,000
150,000
2. Loss of life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability
caused by accident
1,000,0001,500,0003,000,0005,000,000
3. Overseas Daily Hospital Income Benefit per day, maximum 20 days-2,0002,0002,000
4. Personal Liability500,000500,0001,000,0002,000,000
5. Loss of Personal Documents Overseas-10,00020,00030,000
6. Trip Cancellation Expenses/Trip Curtallment Expenses-20,00030,00050,000
7. Emergency Medical Evacuation and Repatriation1,500,0003,000,0004,000,0005,000,000
8. Repatriation of Mortal Remains1,500,0003,000,0004,000,0005,000,000
9. Automatic extension of the insured duration5 days5 days5 days5 days
10. Loss of Personal Baggage and/or Personal Effects
- Maximum pay per piece/pair/set
-
-
-
-
-
-
50,000
5,000
11. Loss of Personal Baggage and/or Personal Property within the luggage due
to the natural disaster
- Maximum pay per piece/pair/set
-
-
30,000
3,000
50,000
5,000
50,000
5,000
12. Flight delay, for every 12 consecutive hours delay but not exceeding
10 times maximum
-20,00030,00050,000
13. Missed Connecting Flight--30,00050,000
14. Baggage Delay, over 12 hours-10,00015,00020,000
15. Hospital Visit--50,000100,000
16. Return of Children--30,00060,000
17. Loss of Personal Money and traveling cheque--5,0008,000
Preriod of insurance (Days)Premium table (Bath)
TA1TA2TA3TA4
1 – 4 days347453608855
5 – 6 days4916629101,304
7 – 8 days5908001,1111,604
9 – 10 days6388711,2101,755
11 – 14 days7341,0091,4112,054
15 – 21 days8801,2191,7132,505
22 – 31 days1,0721,4972,1143,105
32 – 60 days1,4812,0752,9404,326
61 – 90 days1,8932,6563,7705,550
Annaual Premium3,0534,3276,1819,151
Remark
1. Pre-existing medical conditions are not covered
2. The above Premium included
3. Terms of cover, conditions and exclusions are as set out in the Insurance Policy
General terms and conditions
- Insured must be between 1-75 years old. In case of insured age 1-14 years, a joint insurance with a parent is required
- For Annual Plan, insured must be between 15-65 years old. Unlimited trip is offered but each trip must not exceed 90 consecutive days
- Thai or Non-Thai nationalities having residence in Thailand, outbound traveling from
- Insured person must not have any physical deformity or disability
This policy will not cover any loss, injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or through North Korea, Afghanistan Azerbaijan, Uzbekistan, Iraq, Israel, Cuba, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Lebanon, Libya, Pakistan, Palestine, Syria, Nicaragua
Exclusion examples
This policy will not cover any loss, injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from
1. Suicide or attempt suicide or self-inflicted injury
2. War, invasion, act of foreign enemies or warlike acts whether declared or otherwise, civil war, insurrection, rebellion, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d'état, martial law announcement
3. Terrorism
4. Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or any nuclear refuse arising from the combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear fission/ fusion
5. Explosion of radioactivity or nuclear component or other hazardous material which may cause explosion in a nuclear process
6. Deductible
7. While the insured is working as pilot or crew in any aircraft, soldier, police, or involved in an act of war or suppression
8. While the insured travels to the excluded countries or outside territorial limit specified on the policy or endorsement (if any)
9. While the insured is on oil excavation platform or underground mine

Buy Insurance

Pa Cover Plus 1

Pa Cover Plus 1

แบบมีค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
แผนประกันภัย PA COVER PLUS (แบบมีค่ารักษาพยาบาล)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
PLUS ME-1
แผน 2
PLUS ME-2
แผน 3
PLUS ME-3
แผน 4
PLUS ME-4
แผน 5
PLUS ME-5
แผน 6
PLUS ME-6
แผน 7
PLUS ME-7
แผน 8
PLUS ME-8
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000200,000300,000400,000500,000750,0001,000,0001,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,00010,00015,00020,00025,00037,50050,00075,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
อาชีพ ชั้น 1 – 2
4809101,2501,5201,8202,6203,5205,420
อาชีพ ชั้น 3
6801,2201,7202,3202,920---
หมายเหตุ
1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรก รับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
แผนประกันภัย PA COVER PLUS (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
PLUS ME-1
แผน 2
PLUS ME-2
แผน 3
PLUS ME-3
แผน 4
PLUS ME-4
แผน 5
PLUS ME-5
แผน 6
PLUS ME-6
แผน 7
PLUS ME-7
แผน 8
PLUS ME-8
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
200,000400,000600,000800,0001,000,0001,500,0002,000,0003,000,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
อาชีพ ชั้น 1 – 2
4809101,2501,5201,8202,6203,5205,420
อาชีพ ชั้น 3
6801,2201,7202,3202,920---
หมายเหตุ
1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
Value Plus

Value Plus

แผนประกันภัย PA VALUE PLUS
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
VALUE PLUS 1VALUE PLUS 2VALUE PLUS 3VALUE PLUS 4
อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การก่อการร้าย
300,000300,000500,000500,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ
600,000600,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,0004,000,0004,000,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
150,000150,000250,000250,000500,000500,0001,000,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
30,00010,00050,00030,000100,00050,000200,000100,000
3. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
10,0005,00010,0005,00010,0005,00010,0005,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี
1,6201,6202,1202,1203,2203,2206,0206,020
หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 3. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 4. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
PA333

PA333

คุณสมบัติผู้ขอเอาประกันภัย
1. อายุแรกเข้า ระหว่าง 16 ปี และไม่เกิน 65 ปี กรณีที่เกิน (แต่ไม่เกิน 70 ปี) สามารถทำได้โดยกรอกใบคำขอพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนประกอบทุกราย (ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป)
2. ผู้ขอเอาประกันภัยภัยแต่ละราย สามารถเอาประกันภัยได้ ไม่เกิน 3 กรมธรรม์ ยกเว้น กลุ่มอาชีพ ชั้น 4 ได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์
3. กรณี ต้องการทำประกันภัย มากกว่า 1 กรมธรรม์ จะต้องกรอกใบคำขอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
4. กรณีที่อายุเกิน 60 ปี สามารถทำประกันภัยได้ ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
ระยะเวลา
1 ปี (แจ้งภายหลัง)
ความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
ขยายความคุ้มครอง
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
จำนวนเงินเอาประกันภัย
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
การเสียชีวิต จากการถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
การเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
ค่าจัดการงานศพ
300,000.00 บาท
300,000.00 บาท
150,000.00 บาท
400,000.00 บาท
5,000.00 บาท
ราคาเดียว 333 บาท
คำนิยาม
อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้
1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่งที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
2. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
ค่าจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี (ยกเว้นโรคเอดส์)
โดยเงื่อนไข ค่าจัดการงานศพ ระยะเวลารอคอย 3 เดือนแรกที่ทำประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่เริ่มคุ้มครองจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการงานศพ
หมายเหตุ
หลักฐานแสดงตน การขอทำประกันภัย สำเนาบัตรประชาชน

กรุณากรอกใบคำขอ