COVID-19

ประกันชดเชยรายได้ COVID500

 • ชดเชยรายได้เมิื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อ COVID-19 สูงสุด 50,000 บาท
 • ค่าทดแทนกรณีมีผลวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้อ COVID-19 สูงถึง 50,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจาก COVID-19 สูงถึง 500,000 บาท

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA (COVID-19)

 • จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้ประเทศไทย ได้ประกาศให้เชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ยังคงต้องเฝ้าจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัส   
 • บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อทุกท่าน จึงได้ออกแบบประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่มีความกังวลใจด้วยแบบประกันภัยเฉพาะกิจ คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100,000 บาท 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA VALUE+ (COVID-19)

 • ปรับเพิ่มความคุ้มครองในส่วนค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ,โรคซาร์โรคเมอร์ หรือโรคที่เกิดจากสายพันธุ์อื่นของไวรัสโคโรน่า โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 300,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล VALUE PLUS (COVID-19) แผน 1 เฉพาะอาชีพชั้น 1 เท่านั้น  (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)
COVID500
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 1. ค่าชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Hospital Inpatient Benefits due to COVID-19)
50,000
(วันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
50,000
(1,000 THB/Day Maximum 50 days)
 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Comatosenes due to COVID-19)
500,000
 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  (Infection due to COVID-19)
50,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)
Annual Premium (Including VAT and Stamp duty)
500
เงื่อนไขความคุ้มครอง/เงื่อนไขกรมธรรม์

*ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

*Coma is a state of unconsciousness diagnosed by physician or neurosurgeon which following conditions are completely met;

 1. The patient depends solely on a life-saving device and
 2. The patient has no response to any external stimulus for at leat 96 consecutive hours and
 3. The patient’s brain was totally damage.
Asia Health Worry-Free

แผนประกันสุขภาพ เอเชีย เฮลท์ วอรี่ ฟรี (ASIA HEALTH Worry-Free)

– คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
– สามารถต่ออายุได้ถึง 99 ปี
– เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ
– รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ
– วงเงินคุ้มครองสูงสุด 50 ล้านบาท
แผนประกันสุขภาพอัตราเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครอง BENEFITS
STANDARD MAX
SUPERIOR PLUS
PREMIER PLUS
ULTIMA MAX
ตัวเลือกโรงพยาบาล
Hospital choices
สามารถใช้บริการได้
ทุกโรงพยาบาล
No Limit on Hospital Choice
สามารถใช้บริการได้
ทุกโรงพยาบาล
No Limit on Hospital Choice
สามารถใช้บริการได้
ทุกโรงพยาบาล
No Limit on Hospital Choice
สามารถใช้บริการได้
ทุกโรงพยาบาล
No Limit on Hospital Choice
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
Emergency Medical Evacuation Service
บริการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
Worldwide Evacuation
บริการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
Worldwide Evacuation
บริการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
Worldwide Evacuation
บริการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก
Worldwide Evacuation
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
ต่อปีกรมธรรม์
Maximum Limit per Disability
per policy year
780,000
1,200,000
5,000,000
50,000,000
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน (Inpatient Benefits)
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ (สูงสุดต่อวัน)
Room and Board, Nursing Charge,
Other Medical Charge (Maximun limit per day)
4,000/วัน
ไม่เกิน 45 วัน/โรค
5,000/วัน
ไม่เกิน 45 วัน/โรค
8,000
18,000
ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ
และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ
Intensive Care Unit
and Coronary Care Unit
8,000
15 วัน/Days
10,000
15 วัน/Days
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าห้องผ่าตัด
Operating Theatre
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัด
และการดูแลหลังผ่าตัด (จ่ายตามจริง)
Surgical's Fee Including Pre-Surgical
Assessment and Normal Post-Surgical Care
(Actual Expenses)
100,000
200,000
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ
ปอด ไต ไขกระดูก และการฟอกไต รวมค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้บริจาค (สูงสุดต่อโรค)
Organ Transplant's Fee for Liver,
Heart, Lung, Kidneys, Bone Marrow
and Kidney dailysis
Including Donor's Costs (Maximum per disability)
100,000
200,000
1,000,000
3,000,000
ค่าวางยาสลบ
Anaesthetist's Fee
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที
หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
Private Nurse Fee Recommended by
Physician immediate
After Hospitalization (Up to 30 Days)
10,000
20,000
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิต กรณีคนไข้ใน
Inpatient Psychiatric/Mental Disorder
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
50,000
ต่อโรค/disability
200,000
ตลอดชีวิต/life time
200,000
ต่อโรค/disability
400,000
ตลอดชีวิต/life time
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์
ค่ายา ค่าบริการ โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น และค่าอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผ่าตัด
Hospital Expenses : Diagnostic Laboratory
Fee, X-rays, Prescribed Medicines,
Blood and Plasma, Wheel Chair Rentals,
Surgical Aplliances and Devices
100,000
200,000
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
และอวัยวะเทียมแบบถาวร *
Permanent implanted medical devices
and artificial organs
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses
รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
Included in Hospital Expenses
300,000
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าแพทย์เยี่ยม (สูงสุดต่อวัน วันละ)
Physician's Daily Hospital Visit
(Maximum per days)
2,000/วัน
ไม่เกิน 45 วัน/โรค
2,500/วัน
ไม่เกิน 45 วัน/โรค
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Specialist's consultation fee
8,000
10,000
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอก
ภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดต่ออุบัติเหตุ
Emergency OPD within 24 hours,
maximum per accident
8,000
10,000
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์
และเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาล
Emergency Local Ambulance Service
Including equipment and staff fee
2,000
2,000
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnified
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnified
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก (Outpatient Benefits)
ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป
การผ่าตัดเล็ก การทำแผล การรักษาด้วยเคมีบำบัด
การฉายแสง การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก
หากได้รับคำแนะนำโดยแพทย์ (สูงสุดต่อวัน)
Doctor Consultation, Medicines, X-ray,
Laboratory tests, Outpatient Surgery,
Dressings, Chemotherapy, Radiation,
and Alternative Treatment when referred
by attending physician (Maximum per day)
2,000
1 ครั้งต่อวัน
30 ครั้งต่อปี/
1 visit per day and
30 visits per year
2,500
1 ครั้งต่อวัน
30 ครั้งต่อปี/
1 visit per day and
30 visits per year
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และสมควร
Normal & Customary Charge
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการจัดกระดูก
ฝังเข็มและกายภาพบำบัด โดยมิต้องพบแพทย์
แผนปัจจุบัน (จำกัดตามจำนวนครั้ง ต่อปี)
Allowable number of visits to Chiropractor,
Acupuncturist, and Physiotherapist permitted
without first referrence to an attending
Physician (Maximun visit per year )
3 ครั้ง
Visits
3 ครั้ง
Visits
5 ครั้ง
Visits
10 ครั้ง
Visits
ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน (Emergency Expenses)
ค่าบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก
ตลอด 24 ชั่วโทงทุกวัน
Emergency Assistance : 24 Hours a Day
and 7 Days a Week
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnifiled
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnifiled
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnifiled
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnifiled
ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน *
Emergency Medical Evacuation**
การคำนวณส่วนลดจะคำนวณจากเบี้ยสุทธิหลังจากหักส่วนลดในแต่ละขั้นแล้ว
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnifiled
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnifiled
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnifiled
คุ้มครองตามจริง
Fully Indemnifiled
ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และการแท้งบุตร (Maternity and Miscarriage Expense)
ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรสูงสุดต่อการตั้งครรภ์
(กรณีทำประกันมาแล้ว 280 วัน)
Maternity Expenses Maximum Limit
per Pregnancy
(Subject to 280 days waiting period)
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
60,000
คลอดธรรมชาติ/
Normal Delivery
100,000
คลอดโดยการผ่าตัด/
Surgical Delivery)
150,000
คลอดธรรมชาติ/
Normal Delivery
200,000
คลอดโดยการผ่าตัด/
Surgical Delivery)
ค่าใช้จ่ายสำหรับการแท้งบุตรกรณีเปิดและขูดมดลูก
สูงสุดต่อการตั้งครรภ์ (กรณีทำประกันมาแล้ว 90 วัน)
Miscarriage in case of Dilation and Curettage
Maximum limit per pregnancy (Subject to 90 days waiting period)
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
40,000
60,000
ผลประโยชน์อื่น ๆ(Other Benefits)
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาโรคทางทันตกรรม
จ่าย 80%
Dental Benefit : Pay 80%
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
40,000 ซื่อเพิ่ม/
Optional
80,000 ซื่อเพิ่ม/
Optional
80,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางด้านสายตา จ่าย 80%
Vision Benefit : Pay 80%
ไม่คุ้มครอง
Not Covered
10,000 ซื่อเพิ่ม/
Optional
20,000 ซื่อเพิ่ม/
Optional
20,000
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ
- อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 145 บาท/100,000 บาท
Personal Accident Benefit : Covers loss of life,
loss of one or both hands,
loss of vision in one or both eyes,
or permanent and total disability
caused directly and soley by accident
- Additional rate 145 Bath/100,000Bath
150,000
สามารถซื่อเพิ่มได้สูงสุด/
Maximum adding
3,000,000
150,000
สามารถซื่อเพิ่มได้สูงสุด/
Maximum adding
5,000,000
200,000
สามารถซื่อเพิ่มได้สูงสุด/
Maximum adding
20,000,000
500,000
สามารถซื่อเพิ่มได้สูงสุด/
Maximum adding
20,000,000
ส่วนลดเพิ่มเติม (Discount Option)
กรณีไม่ซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
Outpatient Exclusion
20%
20%
20%
20%
ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทแรก
40,000 Baht Deductible Option
(You pay the first 40,000 Baht
of you eligible medical expenses)
25%
25%
25%
25%
ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาทแรก
100,000 Baht Deductible Option
(You pay the first 100,000 Baht
of you eligible medical expenses)
32.50%
32.50%
32.50%
32.50%
ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาทแรก
200,000 Baht Deductible Option
(You pay the first 200,000 Baht
of you eligible medical expenses)
40%
40%
40%
40%
ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล 300,000 บาทแรก
300,000 Baht Deductible Option
(You pay the first 300,000 Baht
of you eligible medical expenses)
50%
50%
50%
50%
ส่วนลดกลุ่ม - สำหรับผู้เอาประกันภัยที่บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
5 - 10 คน
5 - 10 persons
ไม่มีส่วนลด
No Discount
10%
10%
10%
11 คนขึ้นไป
11 persons or more
10%
15%
15%
15%
ส่วนลดสำหรับครอบครัว สำหรับสามี ภรรยา และบุตร
Family Discount
(For 1 Family with Father or Mother with Children - one or more)
ไม่มีส่วนลด
No Discount
5%
5%
5%
ส่วนลดกรณีไม่มีเคลม - ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดกลุ่ม
ไม่มีเคลมเป็นระยะเวลา 1 ปี
No Claim for 1 year
10%
10%
10%
10%
ไม่มีเคลมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี
No Claim for 2 Consecutive years
15%
15%
15%
15%
ไม่มีเคลมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป
No Claim for 3 Consecutive years and over
20%
20%
20%
20%
อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐานต่อปี (บาท) - ก่อนอากรแสตมป์ (IPD, OPD, Emergency, Maternity)
Age Group
Cover
STANDARD MAX
SUPERIOR PLUS
PREMIER PLUS
ULTIMA MAX
0-4
100%
N/A
52,365
88,180
128,519*
65%
43,000
34,037
57,317
83,538
5-18
100%
15,291
19,637
33,068
50,731
19-25
100%
13,864
17,804
29,981
45,996
26-30
100%
16,310
20,946
35,272
54,113
31-35
100%
18,349
23,564
39,681
60,877
36-40
100%
20,388
26,182
44,090
67,641
41-45
100%
22,427
28,801
48,499
74,405
46-50
100%
25,485
32,728
55,113
84,552
51-55
100%
27,523
35,346
59,522
91,316
56-60
100%
31,601
40,583
68,340
104,844
61-64
100%
37,717
48,437
81,567
125,136
65
100%
37,717
48,437
81,567
118,879*
*ไม่มีความคุ้มครองด้านทันตกรรมและสายตาภายใต้ประกันสุขภาพนี้ / No Dental and Vision Benefit Cover
อัตราเบี้ยประกัน ต่อปี (บาท) - ก่อนอากรแสตมป์ (Vision - สายตา)
Age Group
STANDARD MAX
SUPERIOR PLUS
PREMIER PLUS
ULTIMA MAX
0-4
N/A
Not Cover
Not Cover
Not Cover
5-18
N/A
1,592
3,184
Included
19-25
N/A
1,592
3,184
Included
26-30
N/A
2,123
4,245
Included
31-35
N/A
2,123
4,245
Included
36-40
N/A
2,123
4,245
Included
41-45
N/A
2,123
4,245
Included
46-50
N/A
2,387
4,773
Included
51-55
N/A
2,387
4,773
Included
56-60
N/A
2,651
5,301
Included
61-64
N/A
3,181
6,363
Included
65
N/A
Not Cover
Not Cover
Not Cover
อัตราเบี้ยประกัน ต่อปี (บาท) - ก่อนอากรแสตมป์ (Dental - ทันตกรรม)
Age Group
STANDARD MAX
SUPERIOR PLUS
PREMIER PLUS
ULTIMA MAX
0-4
N/A
Not Cover
Not Cover
Not Cover
5-18
N/A
7,484
13,098
Included
19-25
N/A
7,484
13,098
Included
26-30
N/A
8,061
14,106
Included
31-35
N/A
8,061
14,106
Included
36-40
N/A
8,634
15,109
Included
41-45
N/A
8,634
15,109
Included
46-50
N/A
9,210
16,118
Included
51-55
N/A
9,786
17,126
Included
56-60
N/A
10,649
18,636
Included
61-64
N/A
11,512
20,146
Included
65
N/A
Not Cover
Not Cover
Not Cover
*หมายเหตุ / Remarks
1. หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่ / if a claim is made by any insured or covered person under the Policy during a Policy year, any No Claim Discount achieved will be lost and the status of the discount will be as at 1st policy year shown above.
2. หากมีการเรียกร้องสินไหมเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าวโดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม จะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่ / if a claim relating to the previous year is subsequently submitted and accepted, and a No Claim Discount has already been given, The Company reserves the right to deduct the equivalent monetary amount of the No Claim Discount from the value of the claim. Any "No Claim Discount achieved will be lost and the status of the discount will be as at 1st policy.
3. ส่วนลดกรณีไม่มีเคลมจะถูกนำมาคำนวณกับเบี้ยประกันภัยพื้นฐานเท่านั้น ทั้งนี้การเรียกร้องสินไหมภายใต้ความคุ้มครองทันตกรรมและสายตาจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณี ไม่มีเคลม / The No Claim Discount applies only to the premium in respect of the basic benefits. Claims against any additional benefits in the Policy for Vision or Dental will not affect the No Claim Discount.
4. ผู้สมัครเอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขั้นต่ำ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน / The applicant must be Thai resident or reside in Thailand at least 6 months in 12 months period.
5. การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางเกินกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรหมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางติดต่อกันสูงสุด 90 วันต่อครั้งการเดินทาง / The emergency medical evacuation service shall activate while the insured person travelling more than 150 kilometres away from home up to 90 consecutive days per trip.
6. บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และ/หรือค่าอวัยวะเทียมแบบถาวรกรณีที่ผู้เอาประกันถือกรมธรรม์ต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี (ยกเว้นแผน ULTIMA MAX คุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์แรก) / The coverage of the permanent implanted medical devices and artificial organs are subject to 5 years waiting period (This waiting does not apply to the Ultima Max Plan).
7. ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท / Information in this brochure is only preliminary information provided for the applicant to consider for applying for health insurance coverage from the company, all insuring conditions shall be referred to Definition, General Definition, General Exclusions, and Insuring Agreement of the health insurance policy of the company.
8. สามารถต่ออายุต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี เบี้ยประกันและความคุ้มครอง อาจถูกปรับตามประวัติสินไหม ความเสี่ยงด้านสุขภาพและอายุที่เพิ่มขึ้น / The insured has the ability to continuously renew the policy up to age 99 years, premium and coverage may be adjusted following the claim experience, health condition, increasing age.

เงื่อนไขแบบฉบับเต็ม รายชื่อโรงพยาบาล

โบรชัวร์ เอเชีย เฮลท์ วอรี่ ฟรี ใบคำขอเอาประกันภัย

Asia Health Plus

แผนประกันสุขภาพ เอเชียเฮลท์พลัส (ASIA HEALTH PLUS)

คุ้มครอง คุ้มค่า ดูแลค่ารักษา จ่ายตามจริง ทั้งการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
สบายใจ เพราะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด*
สะดวก ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย
อุ่นใจ กับเครือข่ายสถานพยาบาลและคลินิก มากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
มั่นใจ รับประกันการต่ออายุตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ **
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
**ผู้สมัครต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับประกันภัยข้อยกเว้นความคุ้มครอง
รายละเอียดความคุ้มครอง
จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
Special
Silver
Gold
Platinum
ความคุ้มครองหลัก
แผน 1*
แผน 2*
แผน 3*
แผน 4
แผน 5
แผน 6
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน
(ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี)
215,000
315,000
415,000
515,000
615,000
715,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
(สูงสุดต่อวัน)
2,100
3,100
4,100
5,100
6,100
7,100
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดต่อวัน
(ไม่เกิน 15 วันต่อปี)
4,200
6,200
8,200
10,200
12,200
14,200
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดรวมถึง
ค่าปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัด
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยนอก
(กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง)
และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
สำหรับอุบัติเหตุนั้นๆ
(รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
ตามจริง (ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
การปลูกถ่ายไขกระดูก
การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต
(สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)**
10,000
ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)
1,000
โรงพยาบาลในเครือข่าย (ไม่ต้องสำรองจ่าย)รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย แผน 1-3รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย แผน 4-6
*ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 2. รพ.บีเอ็นเอช (BNH) 3. รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท) 4. รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์) 5. รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และเครือข่าย เช่น 5.1 รพ.เปาโลพระประแดง 5.2 รพ.กรุงเทพพัทยา 5.3 รพ.กรุงเทพระยอง 5.4 รพ.กรุงเทพภูเก็ต 5.5 รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 5.6 รพ.กรุงเทพสมุย 5.7 รพ.กรุงเทพราชสีมา 5.8 รพ.กรุงเทพหัวหิน 5.9 รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ 5.10 รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานเวชกรรมครั้งสุดท้าย
*** ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยนอกแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
(สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)
8001,000
1,0001,500
1,2002,000
ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม
อ.บ.2 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร*
10,00010,000
*คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รับประกันตั้งแต่อายุ 18 ปี – 65 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องลงลายมือชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม
3. เป็นแผนประกันสุขภาพสำหรับคนไทย และให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ตลอดชีพเมื่อสมัครก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
5. กรณีสมัครหลังอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี
6.เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 4 – 6 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในทุก สถานพยาบาล โรงพยาบาลและคลินิก
7. เอเชีย เฮลท์ พลัส แผนประกัน 1 – 3 ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้ทุกกรณี
(1) รพ.บำรุงราษฎร์
(2) รพ.บีเอ็นเอช (BNH)
(3) รพ.สมิติเวช (สุขุมวิท)
(4) รพ.สมิติเวช (ศรีนครินทร์)
(5) รพ.กรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ เช่น
(5.1) รพ.เปาโลพระประแดง (5.2) รพ.กรุงเทพพัทยา
(5.3) รพ.กรุงเทพระยอง (5.4) รพ.กรุงเทพภูเก็ต
(5.5) รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ (5.6) รพ.กรุงเทพสมุย
(5.7) รพ.กรุงเทพราชสีมา (5.8) รพ.กรุงเทพหัวหิน
(5.9) รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์ (5.10) รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกันสุขภาพ
ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่า ประกันสุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
- สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย หรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
- การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
- ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
- การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
- การตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร), การคุมกำเนิด การทำหมัน การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
- ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor or Cancer) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิด (Hernias) ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (Pterygium or Cataract) การตัดทอนซอล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เส้นเลือดขอดที่ขา (Varicose veins) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)
ประกันอุบัติเหตุ
ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้
- กีฬาผาดโผน
- ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
- การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
- การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
- ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
- โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
- การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
- กรณีพิพาท หรือ จลาจล
- การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
- สงคราม
- กัมมันตภาพรังสี
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ASIA MOBISURANCE

ASIA MOBISURANCE

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ที่มีการแจ้งขอทำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ และต้องมีการใช้งานไม่เกิน 15 วัน (นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จการซื้อ)
ความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุภายนอกทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า ทำให้จอด้านหน้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เอาประกันภัยเกิดการแตกร้าว (Front Screen Damage) ทั้งนี้ไม่ว่าการแตกร้าวนั้นจะเกิดกับหน้าจอสัมผัส (Window glass) หรือหน้าจอแสดงผล (AMOLED)
ระยะเวลาเอาประกันภัย
365 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งทำประกันภัย
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
สูงสุด 6,000 บาท
เบี้ยประกันภัย
1,209 บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การชดใช้สินไหม
บริษัทฯจะจ่ายชดเชยให้เป็นเงิน (Cash Indemnity)
การสิ้นสุดความคุ้มครอง
เมื่อได้รับแจ้งความเสียหาย และบริษัทฯได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือสิ้นสุดอายุความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก่อน

Buy Insurance

ประกันเดินทางต่างประเทศ เอเชีย แทรเวล อินชัวรันส์

ประกันเดินทางต่างประเทศ เอเชีย แทรเวล อินชัวรันส์

CoverageBenefit (Baht)
TA1TA2TA3TA4
1. Medical Expense due to Accident and Sickness
1.1 Overseas Medical Expense Reimbursement, Including Repatriation and 10%
for the follow-up within 12 hours, not exceeding 7 days
1.2 Medical Expenses for case follow-up after return to Thailand within 7 days
from the returning date, maximum medical treatment 21 days
1,500,000
-
1,500,000
50,000
2,000,000
100,000
3,000,000
150,000
2. Loss of life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability
caused by accident
1,000,0001,500,0003,000,0005,000,000
3. Overseas Daily Hospital Income Benefit per day, maximum 20 days-2,0002,0002,000
4. Personal Liability500,000500,0001,000,0002,000,000
5. Loss of Personal Documents Overseas-10,00020,00030,000
6. Trip Cancellation Expenses/Trip Curtallment Expenses-20,00030,00050,000
7. Emergency Medical Evacuation and Repatriation1,500,0003,000,0004,000,0005,000,000
8. Repatriation of Mortal Remains1,500,0003,000,0004,000,0005,000,000
9. Automatic extension of the insured duration5 days5 days5 days5 days
10. Loss of Personal Baggage and/or Personal Effects
- Maximum pay per piece/pair/set
-
-
-
-
-
-
50,000
5,000
11. Loss of Personal Baggage and/or Personal Property within the luggage due
to the natural disaster
- Maximum pay per piece/pair/set
-
-
30,000
3,000
50,000
5,000
50,000
5,000
12. Flight delay, for every 12 consecutive hours delay but not exceeding
10 times maximum
-20,00030,00050,000
13. Missed Connecting Flight--30,00050,000
14. Baggage Delay, over 12 hours-10,00015,00020,000
15. Hospital Visit--50,000100,000
16. Return of Children--30,00060,000
17. Loss of Personal Money and traveling cheque--5,0008,000
Preriod of insurance (Days)Premium table (Bath)
TA1TA2TA3TA4
1 – 4 days347453608855
5 – 6 days4916629101,304
7 – 8 days5908001,1111,604
9 – 10 days6388711,2101,755
11 – 14 days7341,0091,4112,054
15 – 21 days8801,2191,7132,505
22 – 31 days1,0721,4972,1143,105
32 – 60 days1,4812,0752,9404,326
61 – 90 days1,8932,6563,7705,550
Annaual Premium3,0534,3276,1819,151
Remark
1. Pre-existing medical conditions are not covered
2. The above Premium included
3. Terms of cover, conditions and exclusions are as set out in the Insurance Policy
General terms and conditions
- Insured must be between 1-75 years old. In case of insured age 1-14 years, a joint insurance with a parent is required
- For Annual Plan, insured must be between 15-65 years old. Unlimited trip is offered but each trip must not exceed 90 consecutive days
- Thai or Non-Thai nationalities having residence in Thailand, outbound traveling from
- Insured person must not have any physical deformity or disability
This policy will not cover any loss, injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or through North Korea, Afghanistan Azerbaijan, Uzbekistan, Iraq, Israel, Cuba, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Lebanon, Libya, Pakistan, Palestine, Syria, Nicaragua
Exclusion examples
This policy will not cover any loss, injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from
1. Suicide or attempt suicide or self-inflicted injury
2. War, invasion, act of foreign enemies or warlike acts whether declared or otherwise, civil war, insurrection, rebellion, riot, strike, civil commotion, revolution, coup d'état, martial law announcement
3. Terrorism
4. Radiation or radioactivity from any nuclear fuel or any nuclear refuse arising from the combustion of nuclear fuel and any process of self-sustaining nuclear fission/ fusion
5. Explosion of radioactivity or nuclear component or other hazardous material which may cause explosion in a nuclear process
6. Deductible
7. While the insured is working as pilot or crew in any aircraft, soldier, police, or involved in an act of war or suppression
8. While the insured travels to the excluded countries or outside territorial limit specified on the policy or endorsement (if any)
9. While the insured is on oil excavation platform or underground mine

Buy Insurance

Pa Cover Plus 1

Pa Cover Plus 1

แบบมีค่ารักษาพยาบาลไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
แผนประกันภัย PA COVER PLUS (แบบมีค่ารักษาพยาบาล)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
PLUS ME-1
แผน 2
PLUS ME-2
แผน 3
PLUS ME-3
แผน 4
PLUS ME-4
แผน 5
PLUS ME-5
แผน 6
PLUS ME-6
แผน 7
PLUS ME-7
แผน 8
PLUS ME-8
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000200,000300,000400,000500,000750,0001,000,0001,500,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,00010,00015,00020,00025,00037,50050,00075,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
อาชีพ ชั้น 1 – 2
4809101,2501,5201,8202,6203,5205,420
อาชีพ ชั้น 3
6801,2201,7202,3202,920---
หมายเหตุ
1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรก รับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
แผนประกันภัย PA COVER PLUS (ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
PLUS ME-1
แผน 2
PLUS ME-2
แผน 3
PLUS ME-3
แผน 4
PLUS ME-4
แผน 5
PLUS ME-5
แผน 6
PLUS ME-6
แผน 7
PLUS ME-7
แผน 8
PLUS ME-8
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
200,000400,000600,000800,0001,000,0001,500,0002,000,0003,000,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
อาชีพ ชั้น 1 – 2
4809101,2501,5201,8202,6203,5205,420
อาชีพ ชั้น 3
6801,2201,7202,3202,920---
หมายเหตุ
1. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับข้อตกลงคุ้มครอง อ.บ. 1 จะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 130% ของปีแรก โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ 2. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 3. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 5. กรณีต่ออายุกรมธรรม์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
Value Plus

Value Plus

แผนประกันภัย PA VALUE PLUS
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
VALUE PLUS 1VALUE PLUS 2VALUE PLUS 3VALUE PLUS 4
อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2อาชีพชั้น 1อาชีพชั้น 2
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจาก
- อุบัติเหตุทั่วไป - การก่อการร้าย
300,000300,000500,000500,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ
600,000600,0001,000,0001,000,0002,000,0002,000,0004,000,0004,000,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
150,000150,000250,000250,000500,000500,0001,000,0001,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
30,00010,00050,00030,000100,00050,000200,000100,000
3. ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน จากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
10,0005,00010,0005,00010,0005,00010,0005,000
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (บาท)
สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี
1,6201,6202,1202,1203,2203,2206,0206,020
หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์ 2. ผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับปีแรกรับประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 3. สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 60 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะราย 4. กรณีต่ออายุกรมธรรม์ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ปรับเบี้ยประกันภัย ตามช่วงอายุ ดังนี้ 61-65 20% / 66-70 60% / 71-75 140%
PA333

PA333

คุณสมบัติผู้ขอเอาประกันภัย
1. อายุแรกเข้า ระหว่าง 16 ปี และไม่เกิน 65 ปี กรณีที่เกิน (แต่ไม่เกิน 70 ปี) สามารถทำได้โดยกรอกใบคำขอพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนประกอบทุกราย (ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป)
2. ผู้ขอเอาประกันภัยภัยแต่ละราย สามารถเอาประกันภัยได้ ไม่เกิน 3 กรมธรรม์ ยกเว้น กลุ่มอาชีพ ชั้น 4 ได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์
3. กรณี ต้องการทำประกันภัย มากกว่า 1 กรมธรรม์ จะต้องกรอกใบคำขอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
4. กรณีที่อายุเกิน 60 ปี สามารถทำประกันภัยได้ ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
ระยะเวลา
1 ปี (แจ้งภายหลัง)
ความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
ขยายความคุ้มครอง
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
จำนวนเงินเอาประกันภัย
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
การเสียชีวิต จากการถูกฆ่าหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
การเสียชีวิต จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุสาธารณะ
ค่าจัดการงานศพ
300,000.00 บาท
300,000.00 บาท
150,000.00 บาท
400,000.00 บาท
5,000.00 บาท
ราคาเดียว 333 บาท
คำนิยาม
อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ความคุ้มครอง
ถ้าการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจาก เหตุดังต่อไปนี้
1. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่งที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต
2. ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือของ ระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง
3. ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วย
ค่าจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี (ยกเว้นโรคเอดส์)
โดยเงื่อนไข ค่าจัดการงานศพ ระยะเวลารอคอย 3 เดือนแรกที่ทำประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่เริ่มคุ้มครองจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการงานศพ
หมายเหตุ
หลักฐานแสดงตน การขอทำประกันภัย สำเนาบัตรประชาชน

กรุณากรอกใบคำขอ