ข้อกำหนด และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับเว็บไซด์เอเชียประกันภัย
บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ได้จัดเตรียมเว็บไซด์นี้้เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปเท่านั้น ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วเพื่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน และบริษัทในเครือทั้งหมดไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและไม่ขอรับผิดไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือความรับผิดอื่น ๆ สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเลย บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกข้อมูลข่าวสาร การกระจายข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซด์นี้ยกเว้นการนำไปใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่การพาณิชย์หรือได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
เว็บไซด์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นไว้สำหรับบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลหรือมีข้อกฎหมายห้ามไม่ให้บริษัทฯทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคคลเหล่านี้ที่กำลังเข้าสู่เว็บไซด์ของบริษัทฯพึงทราบด้วยตนเองและระมัดระวังเกี่ยวกับข้อกำจัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือความรับผิดอย่างอื่น ในทุกกรณี

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ให้พันธสัญญาว่าจะปกป้องประโยชน์ส่วนบุคคลสำหรับท่านที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความลับของข้อมูลข่าวสาร บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 และ/หรือ บริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือตั้งอยู่ภายนอกราชอาณาจักรไทยอาจจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทฯ ที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อจุดประสงค์ในการทำตลาดขายตรง รวมทั้ง บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 อาจจะทำการโอนย้ายหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 จะทำการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการทำตลาดขายตรงหากได้รับการร้องขอจากท่าน โดยจะทำการลบหรือทำลายของมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ

* เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง การยกเลิกและคืนเบี้ยประกันภัย และข้อยกเว้นที่สมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

** ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง