ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
 • งานสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ฯลฯ
 • งานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการเจรจาต่องรองและการติดต่อประสานงานที่ดีเยี่ยม
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, โปรแกรมกราฟฟิกพื้นฐาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และมีความคิดสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ตอบคำถาม รับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำและข้อมูล รวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านสินไหมรถยนต์ ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
 • ติดตามผล และตอบกลับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น อู่ พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ ร้านอะไหล่รถยนต์ และศูนย์บริการต่างๆ
 • บันทึกข้อมูลในระบบ CRM และสรุปข้อมูลรายวันเพื่อรายงานต่อหัวหน้า
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีใจรักบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานกับผู้อื่นและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี ทำงานเป็นทีม
 • มีความสามารถในการนำเสนอ การประสานงานระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ MS Office: Word และ Excel
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษ/ จีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
 • ประสานงานและติดตามผลกับพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
 • ตอบคำถาม แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุเบื้องต้น และข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในบริษัท
 • ลงบันทึกข้อมูลของลูกค้าลงในระบบรับแจ้งอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านบริการ
 • มีความอดทน อดกลั้น ในสภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีเลิศ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
 • เครื่องแบบพนักงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ 02-869-3399 ต่อ 1832
อีเมล์: recruit@asiainsurance.co.th
เว็บไซต์: www.asiainsurance.co.th