ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการตลาดและการขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ ภายในฝ่าย เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทน
 • จัดกิจกรรมสัมมนาให้ตัวแทนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในเรื่องของสถิติ และข้อมูลทางด้านการตลาด
 • ชอบการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความอดทน และความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้และมีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำงาน
 • ทักษะการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Word, PowerPoint, Excel, Outlook

Sales Manager (Non-Motor Insurance)

Responsibilities:

 • Meet and exceed sale’s goals through new non-motor product sales, cross selling and retention of current customers
 • Implement marketing programs and initiatives in the local market (partnerships, events, etc.)
 • Build and maintain relationships with current/new customers
 • Develop and manage customer relationships and serve as a resource to customers and potential customers on all non-motor products and services
 • Responsible for monitoring key competitors in the local market area and making suggestions on initiatives that could improve the company’s position in the marketplace
 • Understand, promote and remain current on company underwriting guidelines, announcements, and memos related to changes in company policies and procedures
 • Responsible for sales planning, budgeting and reporting activities

Qualification:

 • Bachelor Degree in any field
 • Minimum 7 years successful business-to-consumer and business-to-business sales experience, ideally within non-motor insurance product
 • Strong demonstrated ability to market and sell in multi-product environment where cross selling and customer retention is essential to sales budget attainment
 • Excellent interpersonal skills including written, verbal and presentation delivery with ability to clearly communicate the features and benefits of insurance and other ancillary products to customers
 • Demonstrated ability to develop and maintain customer relationships and provide excellent customer service
 • Experience or strong willingness to develop key relationships and market our products within community organizations and business community
 • Knowledge of insurance laws, regulations and processes, ability to analyze and interpret insurance policies and insurance coverage and/or experience in working in a compliance and regulatory environment strongly preferred
 • Strong computer skills and working knowledge of MS Office applications

Training Officer

Responsibilities:

 • Provide support in all aspect of training matters, including identify training needs, review and design training plan, execute and evaluate the results.
 • Responsible for the preparation of the training resources and the arrangement of the training sessions
 • Assist in designing and implementing the training plan and roadmap according to the training needs analysis
 • Implement onboarding program for new joiner as well as orientation.
 • Update training record on the system and expense detail including training budget.
 • Prepare training document to submit The Department of Skill Development.
 • Browse updated training course focusing on all aspects of skill development and propose to management team.
 • Manage employee relations job: employees’ activities, sport and welfare committee meeting as well as maintain relationship with all levels of employees.
 • Cultivate employee’s behavior align with Company Core Values and build organization culture.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource, Social, Political Science or related field.
 • At least 1 years of experience in HR Training.
 • Knowledge of labour law related to training
 • Excellent interpersonal skill and communication skill.
 • Computer program skill (Microsoft Officer is basic)

Project Coordinator Officer

Responsibilities:

 • Organize and administer all project activities including resources, equipment, information, etc. in cooperation with project manager.
 • Liaise with clients to identify and define project requirements, scope and objectives.
 • Make certain that clients’ needs are met as the project evolves.
 • Prepare project proposals including presentation, timeframes, schedule and budget by working with project manager.
 • Monitor and track project’s progress and handle any issues that arise as well as keep an update with team.
 • Act as the point of contact and communicate project status adequately to all participants.
 • Use project management tools to monitor working hours, budget, plans and money spend.
 • Issue all appropriate legal paperwork.
 • Report and escalate to management as needed.
 • Create and maintain comprehensive project documentation, plans and reports.

Qualification:

 • Bachelor’s Degree or higher in Economics or related field.
 • 2 years of experience in project management or business development.
 • General insurance knowledge is preferred.
 • Excellent interpersonal skill and communication skill.
 • Analytical skill and problem solving skill.
 • Good team player.
 • Proficiency in English and computer literacy.

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ตอบคำถาม รับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำและข้อมูล รวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านสินไหมรถยนต์ ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
 • ติดตามผล และตอบกลับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น อู่ พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ ร้านอะไหล่รถยนต์ และศูนย์บริการต่างๆ
 • บันทึกข้อมูลในระบบ CRM และสรุปข้อมูลรายวันเพื่อรายงานต่อหัวหน้า
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีใจรักบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานกับผู้อื่นและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี ทำงานเป็นทีม
 • มีความสามารถในการนำเสนอ การประสานงานระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ MS Office: Word และ Excel
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษ/ จีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานด้านบริการ
 • มีความอดทน อดกลั้น ในสภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office : Word, Excel, Outlook
 • หากมีประสบการหรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
 • ประสานงานและติดตามผลกับหน่วยงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
 • ตอบคำถาม ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุเบื้องต้น และกรมธรรม์ประเภทต่าง ๆ
 • ลงบันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบรับแจ้งอุบัติเหตุ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้
 • เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
 • เครื่องแบบพนักงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ 02-869-3399 ต่อ 1832
อีเมล์: recruit@asiainsurance.co.th
เว็บไซต์: www.asiainsurance.co.th