ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

การประกันภัยขนส่งสินค้า ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

  • ท่านสามารถช่วยประเทศชาติในการสงวนเงินตราต่างประเทศอย่างน้อยปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทเพียงท่านเลือกทำประกันภัยคุ้มครองสินค้ากับบริษัทประกันภัยภายในประเทศ
  • ในปัจจุบันโลกแห่งการค้านั้นไร้พรมแดนบริษัทประกันภัยภายในประเทศไทยมีศักยภาพในการคุ้มครองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับความเสียหายไม่ว่าสินค้าของท่านจะส่งออกไปหรือนำเข้ามาจากที่ใดในโลกก็ตาม
ประโยชน์ของการทำประกันภัยไว้ในประเทศ
เบี้ยประกันภัย คิดเป็นเงินบาท หมดกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการทำประกันภัยในต่างประเทศ และสามารถต่อรองค่าเบี้ยประกันภัยได้
หากเกิดความเสียหายกับสินค้า
สามารถรับค่าสินไหมทดแทนได้สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากในการดำเนินการ
สงวนเงินตราไว้ในประเทศ โดยผู้นำเข้าใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศแบบ FOB หรือ CFR และผู้ส่งออกใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศแบบ CIF
เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ
  • ในปัจจุบันเงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ มีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมใช้กันมี 3 แบบ ดังนี้
F O B
(Free On Board)
ผู้ขาย
รับผิดชอบ
เพียงนำสินค้าลงเรือที่ต้นทางเท่านั้น
ผู้ซื้อ
รับผิดชอบ
ค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย
C F R
(Cost & Freight)
ผู้ขาย
รับผิดชอบ
เพียงนำส่งสินค้าลงเรือที่ท่าต้นทาง และค่าระวางเรือ
ผู้ซื้อ
รับผิดชอบ
ค่าประกันภัย
C I F
(Cost Insurance & Freight
ผู้ขาย
รับผิดชอบ
ส่งสินค้าลงเรือที่ท่าต้นทาง รวมค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย
เอกสารที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย
Letter of Credit หรือ L/C กรณีที่เป็นการส่งออกที่มี L/C เข้ามาเกี่ยวข้อง
Invoice หรือใบกำกับราคาสินค้า
Bill of Lading หรือ B/L กรณีขนส่งทางทะเล
Air Waybill หรือ AWB กรณีขนส่งทางอากาศ
Packing List หรือ ใบแสดงรายการหีบห่อสินค้า
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองข้อกำหนดการประกันภัย
Institute Cargo Clauses (A), (B) และ (C)
การสูญเสียหรือความเสียหาย
ของสินค้าที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก
ICC
ABC
อัคคีภัย ภัยระเบิด
เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน
ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำ หรือตกราง
การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย
การเสียสละในความเสียหายทั่วไป (GA)
การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า
สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล
สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ
หรือระหว่างถ่ายลำเรือ
สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือหรือเข้า
ตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
เปียกน้ำฝน
การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ
การปล้นโดยโจรสลัด
การลักขโมย
อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

  • การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของ สินค้าซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  • สินค้าที่เอาประกันภัย หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ได้ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัย และรายละเอียดการขนส่งไม่รวมตู้คอนเทนเนอร์และสัตว์มีชีวิต
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
  • แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด
กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุภัย
ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
แบบกำหนดเวลา
(Time Policy)
ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดวันและเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์และเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะกำหนดเป็นมาตรฐานไว้ที่เวลา 12.00 น.
แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว
(Voyage Policy)
ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว ความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง หรือครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหากมีการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่
ตารางความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ
ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศแบบคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด
แบบระบุภัย
อัคคีภัย การระเบิด ฟ้าผ่า
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งอื่นนอกยานพาหนะ และหัวลาก หางลาก รถพ่วงของยานพาหนะเอง
เรือจม เกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ หรือ หัวลาก หางลาก รถพ่วง เกิดการ พลิกคว่ำ ตกถนน สะพานหรือไหล่ทาง
ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุภายนอกที่นอกเหนือจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 3
ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป และค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฎิบัติหรือตามกฎหมาย
การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง
ภัยสงคราม การใช้อำนาจรัฐตามกฎหมาย ภัยนัดหยุดงาน สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฎิวัติ การรัฐประหารการก่อการร้าย จลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด อาวุธสงคราม อื่นใด การปิดงานงดจ้าง
สภาพของยานพาหนะ การบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาด ผิดหลักการขนส่งและ การจัดระวาง ซึ่งผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือตัวแทนรู้ถึงสภาพนั้นในเวลาส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง
การเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าเอง
การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ น้ำหนักหรือ ปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้า
การบรรจุ สภาพหีบห่อ การใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง
ความชักช้าในการขนส่งและค่าเสียหายจากการส่งมอบชักช้า
การจงใจละเมิดของบุคคลใดก็ตามเพื่อทำลายยานพาหนะขนส่ง หรือ ทำให้สินค้าที่เอาประกันภัยเสียหาย
นิวเคลียร์
ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือ มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น
ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss)
คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง